بررسی عوامل آموزشی مؤثر در تحقق اهداف دانشگاه کارآفرین در سه بعد شایستگیهای اساتید، فرایند یاددهی-یادگیری، برنامه درسی

سال انتشار: 1394
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 518

فایل این مقاله در 22 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

AMTM01_234

تاریخ نمایه سازی: 19 اردیبهشت 1395

چکیده مقاله:

با توجه به مسئولیتهای جدیدی که دانشگاهها در قبال نیازهای در حال تغییر جوامع دارند. مأموریت آنها از آموزش و پژوهش بهسوی کارآفرینی سوق پیدا کرده است. لذا نظامهای آموزش عالی در اغلب کشورهایجهان، برنامههای آموزشی ویژهای را برای تربیت دانشآموختگان کارآفرین در نظر گرفتهاند. هدف اصلی پژوهش حاضر، پرداختن به سه بعد اصلی نظام آموزشی شامل شایستگیهای اعضای هیئتعلمی، فرایندیاددهی-یادگیری و برنامه درسی در تحقق اهداف دانشگاه کارآفرین است. این پژوهش به شیوه آمیخته انجام شد. در بخش کیفی با ده نفر از صاحبنظران و متخصصان آموزش کارآفرینی در دانشگاههای تهران مصاحبهصورت گرفته است. در بخش کمی نیزحجم نمونه 72 نفر در نظر گرفته شد. برای جمعآوری اطلاعات در بخش کیفی از پیشینه نظری استفاده و سپس با استفاده از دادههای مصاحبهها، سؤالات پرسشنامه تنظیم و تدوینگردید. روایی محتوایی پرسشنامه بر اساس نظر صاحبنظران حاصل و پایایی آن بر اساس آلفای کرونباخ 0 به دست آمد. در بخش کمی، تجزیهوتحلیل دادهها با استفاده از شاخصهای مرکزی / محاسبه شد که برابر 95 (میانگین و انحراف معیار) صورت گرفته است. یافتههای تحقیق نشان میدهد در بعد شایستگیهای اساتید داشتن توانمندی کارآفرینانه برای اساتید ضروری است. در بعد فرایند یاددهی-یادگیری استفاده از روشهای یاددهی-یادگیری فعال در آموزش کارآفرینی جایگاه ویژهای دارد. همچنین در بعد برنامه درسی، توجه به محتوای دروس با محوریت موضوعات کارآفرینی دارای اهمیت است.

نویسندگان

زینب سادات حسن زاده

کارشناس ارشد کارآفرینی

سیدرسول حسینی

استادیار دانشکده کارآفرینی، دانشگاه تهران

فرزانه هنربخش

مربی دانشکده هنر، دانشگاه الزهرا

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
 • نگاهی کلی به برنامه درسی میان رشته ای [مقاله ژورنالی]
 • حسینی، سید رسول، (1390)، طراحی الگوی سنجش قابلیت‌های کارآفرینی دانشگاهی، ...
 • جعفری مقدم. سعید، اعتمادی، کاوه، (1389)، ارزیابی مقایسه‌ای نگرش‌های کارآفرینانه ...
 • ذوالفقار، محسن، هرمحمدی، محمود، (1383)، ارزیابی دانشجویان از کیفیت تدریس ...
 • رضایی، اکبر، سیف، علی‌اکبر، (1385)، تاثیر ارزشیابی توصیفی بر ویژگی‌های ...
 • سلیمان پور، جواد، (1384)، مهارت‌های تدریس نوین، نشر احسن. ...
 • شیخ‌زاده، مصطفی، ثمری، شاهین، (1389)، برسی روش تدریس استادان دانشگاه ...
 • علیخانی، علی‌اکبر، (1389)، شیوه‌های تحول و بهبود آموزش عالی و ...
 • قثری، مریم، نوروز زاده، رضا، (1388)، تبیین ویژگی‌های عناصر چهارگانه ...
 • مهمویی مومنی، محسن، (1388)، بهسازی برنامه‌های درسی آموزش عالی، گامی ...
 • واصفیان، فرزانه، لیاقتدار، محمدجواد، (1388)، میزان پاسخگویی روش‌های تدریس برنامه ...
 • وفایی، وجیهه، (1389)، شناسایی یاددهی اثربخش جهت پرورش کارآفرینانه نوپا ...
 • آلهی فارسی، جهانگیر، میرعرب رضی، رضا، (1388)، بررسی ارائه برنامه ...
 • Ahmadzadeh, Nasrin (2006). Studying the Attention Criterion of the Undergraduate ...
 • Begley, Kathleen Anne, Ed.D (2000). Learning Style Among a Select ...
 • Briggs, C. L. (2007). Curriculum Collaboration A Key to Continuous ...
 • Carrier, C. (2005) Strategies for teaching entrepreneurs hip : what ...
 • Dam, K.V. & Schipper, M. and Runhaar, P. (2010). Developing ...
 • Drake, S. & Burns, R. (2004). Meeting standards through integrated ...
 • Edgerton, R. (1990). Survey Feedback from Secondary School Teachers that ...
 • Etzkowitz, H. & Zhou, C. (2008). Building the entrepreneurial university: ...
 • Fayolle, A. & Gailly, B. (2008). From craft to scient ...
 • Fayolle, A. & Gailly, B. and Lassas-Clerc, N. (2006). Assessing ...
 • Fiet, J.O. (2000). The pedagogical side of entreprene urship theory. ...
 • Gibb. Allan (2002). :In pursuit of new enterprise and entrepreneur ...
 • Gibb, A.A. (1987). Designing effective programmes for encouraging and supporting ...
 • Josoh, R. & Ziyae, B. & Asmirian, S. and Kadir, ...
 • Guerrero, M. & Kirby, D. and Urbano, D. (2006). A ...
 • Guerrero, M. & Urbano, D. (2010). The development of an ...
 • Henman, H.G, & Milanowski, A.T. (2004). Aligment of human re ...
 • Heinonen, J. & Poikkijoki, S. (2006). An entreprenual directed approach ...
 • Hoffman, T. (1999). The meaning of competence. Journal of European ...
 • Hills, C.B. (1988). Variations in University Entreprene urship Education. An ...
 • Johannes, M.L. (2011). Does entrepreneurial education enhance under-gratuate students entrepreneurial ...
 • Kirby, D.A. (2004). Entr epreneurial education can business schools meet ...
 • Lanenburg, F.C. and Ornstein, A.C. (2004). Educational Admi nistration, Concepts ...
 • Martin, F. and Laing, S. (1998). Europe: Scotland. In: Morrison. ...
 • Muofhe, N.J. & Du Toit, W.F. (2011). E ntrepreneurial education's ...
 • Mwasalwiba, E.S. (2010). Entr epreneurship education: a review of is ...
 • Moon, L.Y. (2007). Education reform and _ O _ etency-based ...
 • Neck. H.M. and Greene, P.G. (2011). E n trepreneurship Education: ...
 • Newell, W. (1994). Designing interdi sciplinary courses, in: Interdi siplinary ...
 • Oliva, P.F. & Henson, K.T. (2001). What are the essential ...
 • Rae, D. (2000). Understanding entrepreneurial learning: _ question of how. ...
 • Rhodes, F.H.T. (2001). The Creation of the future, Ithaca and ...
 • Randolph, W. A. &. Posner, B. Z. (1979). Designing Meaningfui ...
 • Ras, P. and Pretorius, M. (2007). An E ntrepreneurial Education ...
 • Sanchez, J.C.& Carballo, T. and Gutierrez, A. (2011). The entrepreneur ...
 • Sexton, D.L. and Bowman, N.B. (1984), E n trepreneurship education ...
 • Sabar, N. (1994). Curriculum Development at School Level; In International ...
 • Solomon, G.T. & Duffy, S. and Tarabishy, _ (2002). The ...
 • UNESCO. (2004). Higher Education in Europe. 9, Issue 2. ...
 • Volkmann, C. (2004). Entr epreneurial studies in higher education. Higher ...
 • Vesper, K.H. & Gartner, W.B. (1997). Measuring progress in entrepreneurs ...
 • نمایش کامل مراجع