بررسی نقش کیفیت نهادی در میزان اثرگذاری توسعه مالی بر نابرابری درآمد در کشورهای منتخب آسیایی

سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 97

فایل این مقاله در 21 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NASMEA21_017

تاریخ نمایه سازی: 19 دی 1402

چکیده مقاله:

نابرابری درآمد از جمله مهم ترین مسائل اقتصادی و اجتماعی مورد توجه سیاست گذاران می باشد. عوامل زیادی بر نابرابری درآمد اثر دارند و یکی از عوامل موثر بر آن، شاخص توسعه مالی می باشد. در مورد ارتباط بین توسعه مالی و نابرابری درآمد نظرات مختلفی وجود دارد. در این میان اهمیت بررسی نقش کیفیت نهادی در اثرگذاری توسعه مالی بر نابرابری درآمد امری ضروری است. ارتباط بین توسعه مالی و نابرابری درآمد می تواند تحت تاثیر نهادهای اقتصادی، سیاسی و مالی باشد. این پژوهش به دنبال بررسی نقش کیفیت نهادی در اثرگذاری توسعه مالی بر نابرابری درآمد در منتخبی از کشورهای آسیایی می باشد. در سال های اخیر شاخص های زیادی برای بررسی عملکرد نهادها مورد توجه قرار گرفته است که در این مطالعه، از شاخص فضای کسب و کار استفاده شده است. هدف پژوهش حاضر، ابتدا بررسی اثر تعاملی کیفیت نهادی و توسعه مالی بر نابرابری درآمد و سپس تحلیل تاثیر آستانهای سطح کیفیت نهادی در اثرگذاری توسعه مالی بر نابرابری درآمد در کشورهای - منتخب آسیایی میباشد. برای این منظور، از روش داده های تابلویی برای ۱۸ کشور منتخب آسیایی طی دوره زمانی ۲۰۰۳- ۲۰۱۸ استفاده شده است. نتایج نشان داد که بهبود اثر تعاملی کیفیت نهادی و توسعه مالی می تواند منجر به کاهش نابرابری درآمد شود.

نویسندگان

مجید شفیعی

دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه شیراز