هنجاریابی و بررسی وی ژگی های روا نسنجی پرسشنامه اختلال دلبستگی راندولف

سال انتشار: 1391
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 581

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_KRAP-13-3_005

تاریخ نمایه سازی: 17 فروردین 1395

چکیده مقاله:

هدف پژوهش حاضر هنجاریابی و تعیین اعتبار و پایایی پرسشنامه اختلال دلبستگی راندولف در شهر اصفهان بود . این پژوهش توصیفی از نوع پیمایشی است. از بین جامعه آماری با استفاده از روش خوشه ای چندمرحل های، 340 نفر از دان ش آموزان 7 تا 12 ساله مدارس اصفهان، به عنوان نمونه انتخاب شدند و والدین آنها به پرسشنام ه اختلال دلبستگی راندولف پاسخ دادند . براساس داده های حاصل نقاط درصدی و جدول راک، بهترین نقطه برشبرابر با 30 پیشنهاد شد که با نقط ه 90 درصدی مطابقت دارد . روایی صوری و روایی سازه با استفاده از نظر متخصصان مورد تأیید قرار گرفت . همچنین به منظور بررسی روایی تشخیصی براساس روش تحلیل تمایزات، میزان حساسیت پرسشنامه 100 و ویژگی آن 90 محاسبه شد . با محاسبه آ لفای کرونباخ پایایی پرسشنامه مطلوب گزارش شد 0/83 تحلیل عاملی اکتشافی وجود سه عامل مجزا را در سؤالات پرسشنامه تأیید نمود که با عنوان زورگویی، تکانشگری و رفتارهای ضد اجتماعی نامگذاری شدند. با توجه به نتایج حاصل از روایی و پایایی پرسشنامه اختلالدلبستگی راندولف می توان گفت این پرسشنامه ابزاری پایا و روا برای بررسی اختلال دلبستگی است و قابلیت استفاده در جامع ه ایرانی را دارد

کلیدواژه ها:

پرسشنامه اختلال دلبستگی راندولف ، هنجاریابی ، پایایی ، روایی ، تحلیل عاملی

نویسندگان

مهسا موحدابطحی

کارشناس ارشد روا نشناسی بالینی دانشگاه اصفهان

شعله امیری

دانشیار گروه روا نشناسی دانشگاه اصفهان

گلیتا امساکی

دانشجوی دکتری روان شناسی دانشگاه اصفهان