هنجاریابی و بررسی وی ژگی های روا نسنجی پرسشنامه اختلال دلبستگی راندولف

سال انتشار:

1391

نوع سند:

مقاله ژورنالی

زبان:

فارسی

مشاهده:

420

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_KRAP-13-3_005

تاریخ نمایه سازی: 17 فروردین 1395

چکیده مقاله:

هدف پژوهش حاضر هنجاریابی و تعیین اعتبار و پایایی پرسشنامه اختلال دلبستگی راندولف در شهر اصفهان بود . این پژوهش توصیفی از نوع پیمایشی است. از بین جامعه آماری با استفاده از روش خوشه ای چندمرحل های، 340 نفر از دان ش آموزان 7 تا 12 ساله مدارس اصفهان، به عنوان نمونه انتخاب شدند و والدین آنها به پرسشنام ه اختلال دلبستگی راندولف پاسخ دادند . براساس داده های حاصل نقاط درصدی و جدول راک، بهترین نقطه برشبرابر با 30 پیشنهاد شد که با نقط ه 90 درصدی مطابقت دارد . روایی صوری و روایی سازه با استفاده از نظر متخصصان مورد تأیید قرار گرفت . همچنین به منظور بررسی روایی تشخیصی براساس روش تحلیل تمایزات، میزان حساسیت پرسشنامه 100 و ویژگی آن 90 محاسبه شد . با محاسبه آ لفای کرونباخ پایایی پرسشنامه مطلوب گزارش شد 0/83 تحلیل عاملی اکتشافی وجود سه عامل مجزا را در سؤالات پرسشنامه تأیید نمود که با عنوان زورگویی، تکانشگری و رفتارهای ضد اجتماعی نامگذاری شدند. با توجه به نتایج حاصل از روایی و پایایی پرسشنامه اختلالدلبستگی راندولف می توان گفت این پرسشنامه ابزاری پایا و روا برای بررسی اختلال دلبستگی است و قابلیت استفاده در جامع ه ایرانی را دارد

کلیدواژه ها:

پرسشنامه اختلال دلبستگی راندولف ، هنجاریابی ، پایایی ، روایی ، تحلیل عاملی

نویسندگان

مهساموحدابطحی
مهسا موحدابطحی

کارشناس ارشد روا نشناسی بالینی دانشگاه اصفهان

شعلهامیری
شعله امیری

دانشیار گروه روا نشناسی دانشگاه اصفهان

گلیتاامساکی
گلیتا امساکی

دانشجوی دکتری روان شناسی دانشگاه اصفهان