بررسی وضعیت دریافت ریزمغذی ها در بستگان درجه یک سالم، دیابتی و دچاراختلال تحمل گلوکز بیماران دیابتی نوع II

سال انتشار: 1386
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 588

فایل این مقاله در 6 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JKH-2-4_002

تاریخ نمایه سازی: 16 فروردین 1395

چکیده مقاله:

مقدمه: باتوجه به نقش رژیم غذایی درافزایش خطربروزدیابت نوع II،این مطالعه باهدف تعیین وضعیت مصرف ریزمغذی هادرالگوی غذایی فامیل درجه یک بیماران دیابتی نوع II به انجام رسیده است مواد وروش ها: 210 نفر از افرادفامیل درجه یک بیماران دیابتی نوع II برمبنای نتایج تست تحمل گلوکز به دو دسته مختل (بیماران دیابتی + بیماران دارای آزمون تحمل گلوکز مختل) وسالم تقسیم بندی گردیدند. پس ازتکمیل پرسشنامه یادداشت سه روزه خوراک دراین افراد،میزان دریافت انرژی روزانه،منیزیم،روی،کلسیم،فسفر،کرومیوم وویتامین های E , C , B1 و B6 بااستفاده ازنرم افزار N3 محاسبه ونتایج باآزمون t و سطح معنی داری0/05 مورد مقایسه قرارگرفت . نتایج: میانگین سن در دوگروه مختل و سـالم به ترتیب 5/2±48/9 و 6/7 ± 43/6 سال ( P=0/001) ومیانگین نمایه توده بدنی در دوگروه نیز 0/7±29/3 و 0/8± 28/7 کیلوگرم برمترمربع بود.میانگین دریافت انرژی،منیزیم، روی،کلسیم،فسفر،کرومیوم وویتامین های B6و B1 ، C، E در دو گروه تفاوت معنی داری نداشت (P>0/05) . نتیجه گیری: هرچندتفاوت یبین دریافت ریزمغذی ها دردوگروه مشاهده نشدها ستولی مقادیر دریافت بعضی ازریزمغذی ها مانندکرومیوم،منیزیم، روی وویتامین E کمترازمقادیرتوصیه شده می باشد. اهمیت این مطلب دراینجا است که برخی ازاین ریزمغذی ها ازجمله منیزیم وکرومیوم جزو عوامل تحمل گلوکز ومقاومت به انسولین به شمارمی روند .

نویسندگان

حسین خسرویبروجنی

دانشگاه علوم پزشکی زنجان- گروه تغذیه و بیوشیمی

بدرالملوک فرقانی

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان- مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم اصفهان

مریم زارع

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان- مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم اصفهان

ساسان حقیقی

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان- مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم اصفهان