ارزیابی تعالی سازمانی شهرداری تهران بر اساس مدل EFQM

سال انتشار: 1393
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,014

فایل این مقاله در 13 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_IUEAM-2-7_001

تاریخ نمایه سازی: 16 فروردین 1395

چکیده مقاله:

در ارزیابی عملکرد سازمان ها به منظور شناسایی نقاط قوت و ضعف و میزان دستیابی سازمانها به کیفیت و عملکرد بهتر، به کارگیری مدلهای تعالی سازمانی مؤثر است . هدف پژوهش حاضر، ارزیابی تعالی سازمانی شهرداری تهران از دیدگاه مدیریت منابع انسانی آن بر اساس مدل تعالی EFQM می باشد. پژوهش حاضر، مطالعه ای توصیفی، میدانی و مقطعی است که به ارزیابی تعالی سازمانی شهرداری تهران از دیدگاه مدیران منابع انسانی شهرداری تهران در سال 1392 پرداخته است . جامعه پژوهش شامل 31 نفر از مدیران منابع انسانی شهرداری تهران می باشد که به صورت سرشماری انتخاب شدند. جهت گردآوری دادهها از پرسشنامه استاندارد مدل EFQM که شامل 50 سؤال است، استفاده شد . سؤالات پرسشنامه براساس شرایط شهرداری تهران، متناسب سازی و روایی آن با استفاده از نظرات خبرگان، سنجیده شد و پایایی آن با محاسبه آلفای کرونباخ 0/88 تأیید گردید. داده ها با استفاده از روش های آمار توصیفی، آزمون t تک گروهی و آزمون تحلیل واریانس، توصیف و تحلیل شدند.مدیران منابع انسانی شهرداری تهران در این ارزیابی 609/85 امتیاز به شهرداری تهران اختصاص دادند که حوزه توانمندسازها 296/34 امتیاز و حوزه نتایج 313/51 امتیاز کسب کردند. نتایج پژوهش نشان می دهد که ارزیابی در قالب مدل توصیف شده، ابزار مناسبی برای شناسایی وضعیت عملکرد و نقاط قوت و قابل بهبود شهرداری تهران است. بدیهی است که اجرای بهتر برنامه ها و دستیابی به تعالی، با همکاری مستمر، امکان پذیر می شود. همچنین نتایج پژوهش نشان داد که در خصوص ارزیابی مدیران منابع انسانی در زمینه معیارهای کیفیت برحسب متغیرهای سابقه کار و سطح تحصیلات، تفاوت معنی داری وجود ندارد.

کلیدواژه ها:

ارزیابی ، عملکرد ، شهرداری تهران ، مدل EFQM تعالی سازمانی طبقه بندی D23 ، C52 ، N12 ، D01 :JEL

نویسندگان

حسین محمدپور زرندی

عضو هیأت علمی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه علم و فرهنگ و رئیس انجمن علمی اقتصاد شهری ایران

جعفر قادری

عضو هیأت علمی، دانشکده اقتصاد، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران، مسئول مکاتبات