مطالعه عارضه لکه برگی بر بقایای سموم و فلزات سنگین در باغات پسته دامغان

سال انتشار: 1394
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 735

متن کامل این مقاله منتشر نشده است و فقط به صورت چکیده یا چکیده مبسوط در پایگاه موجود می باشد.
توضیح: معمولا کلیه مقالاتی که کمتر از ۵ صفحه باشند در پایگاه سیویلیکا اصل مقاله (فول تکست) محسوب نمی شوند و فقط کاربران عضو بدون کسر اعتبار می توانند فایل آنها را دریافت نمایند.

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NCSAPI01_060

تاریخ نمایه سازی: 16 اسفند 1394

چکیده مقاله:

درخت پسته Pistachio vera متعلق به تیره پسته سانان و یکی از محصولات کشاورزی است که با نام ایران آمیخته و تولید آن در کشور سابقه تاریخی دارد و از دیرباز در نقاط مختلف ایران مورد کشت و بهره برداری قرار گرفته است. به منظور بررسی یکی از معضلات موجود در پسته مطالعه عارضه لکه برگی درختان پسته بر بقایای سموم و فلزات سنگین در باغات پسته دامغان در سال 1393-94 در سه منطقه از دامغان و سه رقم پسته به اجرا در آمد. نمونههای برگی از سه منطقه امیرآباد، حومه و فرات در دامغان از درختان سالم و دارای عارضه از سه رقم اکبری، شاهپسند و عباسعلی تهیه گردید. سنجش بقایای سموم و فلزات سنگین کادمیوم و سرب و آزمون نیترات در آزمایشگاه مورد سنجش قرار گرفت. آزمایش بصورت طرح بلوکهای کامل تصادفی در سه تکرار به اجرا در آمد. نتایج حاصل از بقایای نیترات مشخص نمود، بطور کلی رقم شاهپسند بالاترین و رقم عباسعلی کمترین تجمع نیترات را داشتند. بقایای سرب در رقم عباسعلی بالاترین و در رقم شاهپسند کمترین بود. در همه نمونه ها میزان بقایای سرب از حد مجاز پایینتر بود. سنجش بقایای میزان کادمیوم در برگ سه رقم پسته سالم و عارضهدار دامغان در رقم عباسعلی سالم مشاهده شد که پایینتر از حد مجاز بود. تجزیه بقایای سموم در برگ نشان داد، بقایای سم دیازینون در نمونه سالم و عارضه دار رقم شاهپسند به ترتیب بالاترین و پایینترین بود. همچنین بقایای سم فنیتروتیون در نمونه سالم و عارضه دار رقم شاه- پسند بیش از سایر ارقام بود. این در حالی است که در رقم اکبری کمترین بود

نویسندگان

بهاره کاشفی

استادیار و عضو هیأت علمی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان، گروه کشاورزی، دامغان، ایران.

حسین حکم آبادی

استادیار و عضو هیأت علمی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان سمنان، شاهرود، ایران.