بررسی تاثیر آللوپاتیک عصاره آبی بقایای شنوتیپ های برنج (Oryza sativa) بر جوانهزنی و رشد علف هرز سوروف (Echinochloa crus-galli)

سال انتشار: 1394
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 681

فایل این مقاله در 6 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

DPCONF01_181

تاریخ نمایه سازی: 16 اسفند 1394

چکیده مقاله:

به منظور بررسی تأثیر اللوپاتیک عصاره ابی اندام های هوایی برنج بر ویژگی های جوانه زنی و رشد گیاهچه علف هرز سوروف،آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با چهار تکرار در آزمایشگاه تحقیقات بذر مجتمع آموزش عالی شیروان در سال 1393 انجام گرفت. عامل اول هشت رقم برنج، و عامل دوم غلظت های عصاره در شش سطح شامل صفر (آب مقطر)، 3،6 ، 9، 12، 15 درصد بود. در صد و سرعت جوانه زنی، زمان شروع و پایان جوانه زنی طول ریشه چه و ساقه چه و وزن خشک گیاهچه صفات مورد بررسی را تشکیل دادند. نتایج نشان داد که بین ارقام غلظت های مختلف عصاره به لحاظ تمامی صفات مورد مطالعه اختلاف معنی داری وجود داشت. اثر متقابل رقم و غلظت عصاره به تمامی صفات معنی دار شد. برای سایر صفات، مقایسه میانگین ارقام در هر سطح غلظت عصاره نشان داد که لاین 4 و رقم 8 کمترین تأثیر را روی بذر سوروف گذاشتند و سوروف حاوی عصاره این دو بیشترین درصد و سرعت جوانه زنی را داشتند. همچنین بیشترین وزن خشک گیاهچه و طول ریشه چه و طول ساقه چه را دارا بودند.ولی لاین های 3 و 5 بیشترین اثر بازدارندگی را نشان دادند. نتایج آزمون نشان دهنده وجود اثر اللوپاتیک در عصاره مختلف برنج می باشد. افزایش غلظت عصاره سبب بیشتر شدن تأثیر بازدارندگی برخی لاین ها بر صفات مورد بررسی به گیاهچه سوروف شد.

نویسندگان

عاطفه بدری

دانشجوی کارشناسی ارشد اگرواکولوژی مجتمع آموزش عالی شیروان

قربانعلی رسام

اعضای هیعت علمی مجتمع آموزش عالی شیروان

علیرضا دادخواه

محقق ایستگاه تحقیقات برنج تنکابن

علی محدثی

محقق ایستگاه تحقیقات برنج تنکابن