ارزیابی کارایی ضریب اصلاحی B درروشهای منحنی سنجه رسوب معلق موردمطالعه: ایستگاه تپیک رودخانه نازلوچای

سال انتشار: 1394
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 412

فایل این مقاله در 11 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

HTTEI01_010

تاریخ نمایه سازی: 30 بهمن 1394

چکیده مقاله:

منحنیهای سنجه رسوب برای براورد رسوب معلق عمدتا دارای اریب می باشد که سبب کم تخمینی براورد دبی رسوب می گردد بنابراین با اعمال تغییرات ازجمله به کارگیری روشهای چندخطی حدوسط و فاکتورهای اصلاحی میتوان کم تخمینی منحنی سنجه رسوب را کاهش داد درتحقیق حاضر با استفاده ازداده های 46ساله ایستگاه هیدرومتری رسوب سنجی تپیک برروی رودخانه نازلوچای که یکی ازمهمترین و پراب ترین رودخانه های دریاچه ارومیه محسوب میشود به اریزابی کارایی روشهای منحنی سنجه رسوب با احتساب و بدون احتساب ضریب اصلاحی Bپرداخته شد جهت تعیین مناسب ترین روش منحنی سنجه رسوب ابتدا منحنی ها و معادلات سنجه رسوب یک خطی دوخطی وحدوسط با 75درصد ازداده های ایستگاه مورد مطالعه ترسیم و محاسبه گردید و از25درصد مابقی داده ها که بصورت تصادفی نمونه گیری شده بود جهت محاسبه ضریب اصلاحی B و مقایسه مقادیر براوردی دبی رسوب با مقادیر مشاهده ای استفاده گردید ازدرصد خطای نسبی E% و پنج شاخص اماری شامل میانگین قدرمطلق خطا MAE مجذور میانگین مربعات خطا RMSE ضریب کارایی ناش - ساتکلیف یا خطای حداکثر ME انحراف استاندارد عمومی GSD و ضریب همبستگی R2 مناسب ترین روش براورد دبی رسوب ایستگاه مورد مطالعه ازبین 6 روش منحنی سنجه رسوب مورد بررسی تعیین گردید

نویسندگان

نسرین عطالو

دانشجوی کارشناسی ارشد آبخیزداری دانشکده منابع طبیعی دانشگاه ارومیه

حبیب نظرنژاد

استادیار دانشکده منابع طبیعی دانشگاه ارومیه

میرحسن میریعقوب زاده

استادیار دانشکده نمنابع طبیعی دانشگاه ارومیه