بررسی وضعیت جایگاه تماشاگران سالن های ورزشی آموزش و پرورش شهر ارومیه

سال انتشار: 1394
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 509

متن کامل این مقاله منتشر نشده است و فقط به صورت چکیده یا چکیده مبسوط در پایگاه موجود می باشد.
توضیح: معمولا کلیه مقالاتی که کمتر از ۵ صفحه باشند در پایگاه سیویلیکا اصل مقاله (فول تکست) محسوب نمی شوند و فقط کاربران عضو بدون کسر اعتبار می توانند فایل آنها را دریافت نمایند.

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

SPORTCONF01_117

تاریخ نمایه سازی: 30 دی 1394

چکیده مقاله:

هدف از پژوهش حاضر بررسی وضعیت جایگاه تماشاگران سالن های ورزشی آموزش و پرورش شهر ارومیه بود. جامعه آماری این تحقیق را کلیه مسئولین سالن های ورزشی شهر ارومیه و نیز کارشناسان مناطق 1 و 2 تشکیل می دهند که در سال تحصیلی 93-94 مشغول به فعالیت بودند. نمونه گیری به صورت کل شمار صورت گرفت و جهت گردآوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. از آزمون کولموگروف- اسمیرنوف برای بررسی نرمال بودن داده ها و از آزمون t تک نمونه ای برای آزمون فرضیه ها استفاده شد. داده های خام با استفاده از نرم افزار SPSS18 تجزیه و تحلیل گردید. یافته های تحقیق نشان داد سالن های ورزشی آموزش و پرورش شهر ارومیه از وضعیت جایگاه تماشاگران مناسبی برخوردار نیستند.

نویسندگان

جواد ایران خواه

کارشىاس ارشد تربیت بدنی- دانشگاه ارومیه - اداره آموزش و پرورش ارومیه

سیدمحمد کاشف

دانشیار گروه مدیریت ورزشی دانشکد تربیت بدنی ارومیه