مقایسه اثر تیپ بدنی اکتومورف، نحوه نشستن و مدت زمان استفاده از کامپیوتر در ایجاد ناهنجاری های بالاتنه دانشجویان پیام نور ایلام

سال انتشار: 1394
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 808

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

SPORTCONF01_107

تاریخ نمایه سازی: 30 دی 1394

چکیده مقاله:

مقدمه: هدف از این مطالعه اثر تیپ بدنی اکتومورف، نحوه نشستن و مدت زمان استفاده از کامپیوتر بوسیله ی خط کش منعطف، صفحهشطرنجی، شاقول، آزمون نیویورک، آزمون آدامز و ارتباط آن با ناهنجاری های بالاتنه در دانشجویان و نمرات حاصل از تحقیق بود.مواد و روش ها: تعداد 30 نفر دانشجویان پسر با میانگین سنی 21 سال، قد (171 سانتی متری) و وزن (66 کیلوگرم)، دارای تیپ بدنی اکتومورف و دارای ناهنجاری بالاتنه به ترتیب کیفوز پشتی (43/3 درصد)، لوردوز کمری (40 درصد) و گرد پشتی (16/7 درصد) تشخیص داده شدند.یافته های پژوهش: در یافته های تحقیق رابطه مستقیمی بین استفاده طولانی مدت از کامپیوتر با انحراف سر، فرورفتگی سینه، لودرزکمری، پشت کج، افتادگی و گردی پشت، کیفوزیس بدست آمد ولی ارتباط معناداری بین استفاده از کامپیوتر و ناهنجاری اسکولیوز مشاهدهنشد. در نتیجه یافته های این تحقیق بیانگر آن است که رابطه معناداری بین استفاده طولانی مدت و میزان شیوع اسکولیوز، لوردوز کمر،کیفوزسینه، پشت گرد و شانه کج در کل جامعه و انحراف بالاتنه وجود دارد.بحث و نتیجه گیری: استفاده طولانی مدت از کامپیوتر بدون رعایت استانداردهای لازم و ایمنی بر ناهنجاری اسکلتی بالاتنه تاثیر تاثیرگذار است و عادت های غلط نشستن و تجهیزات غیر استاندارد در زمان استفاده طولانی مدت از کامپیوتر بر تشدید این عارضه و شیوعناهنجاری های بالاتنه افراد می افزاید.

نویسندگان

امیر عبدالمحمدی

کارشناس ارشد حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزش، شاغل در آموزش و پرورش شهرستان ایلام

لیلا غلامیان

کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزش، دانشگاه ایلام

سعدالله پورمیرزا

دانشجوی دکتری مدیریت ورزش، شاغل در آموزش و پرورش شهرستان ایلام

زهره وثوقی

کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزش، دانشگاه پیام نور ایلام