بررسی رابطه مهارت های مدیران با سلامت سازمانی مدارس متوسطه شهرستان جیرفت

سال انتشار: 1394
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 492

فایل این مقاله در 15 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICMEI01_048

تاریخ نمایه سازی: 14 آذر 1394

چکیده مقاله:

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه مهارت های مدیران با سلامت سازمانی مدارس متوسطه شهرستان جیرفت بوده است. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری شامل کلیه مدیران و دبیران دبیرستان های دخترانه و پسرانه شهرستان جیرفت بوده است. به علت محدود بودن جامعه آماری مدیران، 105 نفر تمام شماری شده و 242 نفر ازدبیران به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای به نسبت مساوی انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش شامل پرسش نامه مهارت های مدیران کردستانی روش و پرسش نامه استاندارد سلامت سازمانی بودند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش های همبستگی پیرسون و اسپیرمن، کای اسکوئر، تی مستقل، رگرسیون چندگانه استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داد که بین مهارت های مدیران و سلامت سازمانی مدارس رابطه وجود داشت. بین مهارت انسانی مدیران و سلامت سازمانی رابطه وجود داشت. بین مهارت ادراکی مدیران و سلامت سازمانی رابطه وجود داشت. بین مهارت فنی مدیران و سلامت سازمانی رابطه وجود نداشت. بین مدارس دخترانه و پسرانه به لحاظ سلامت سازمانی تفاوت وجود داشت و سلامت سازمانی مدارس دخترانه بیشتر از مدارس پسرانه بود. بین مدیران مدارس دخترانه و پسرانه ، به لحاظ مهارت های مدیریتی، تفاوت معناداری وجود نداشت. نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه نشان داد که فقط مهارت ادراکی مدیران توانست سلامت سازمانی مدارس را تبیین کند.

نویسندگان

ایران شاهرخی

کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی و مدرس مدعو دانشگاه پیام نور جیرفت،

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
 • آرامی، ش.(1385) بررسی رابطه بین سبک‌های رهبری مدیران و میزان ...
 • احمدی، ع و دوست محمدلو، ح.(1388) بررسی رابطه بین مهارت‌های ...
 • احمدی نژاد، م. (1389) سرپرستی سازمان (سازمان و مدیریت). اصفهان: ...
 • اسماعیلی، ب و حسینی، ح.(1391) بررسی رابطه بین مهارت‌ها و ...
 • اصولی یامچی، ز.(1388) بررسی رابطه سبک رهبری مدیر با سلامت ...
 • _ اکبری، ا. (1378) بررسی و مقایسه دیدگاه دبیران (زن ...
 • امین شایان جهرمی، ش؛ طاهری، ع؛ و مسعودی نژاد، ف.(1390) ...
 • بیک زاد، ج؛ سرمست، ب؛ خویشی، ب.(1388) بررسی رابطه سلامت ...
 • جاهد، ح.(1384) سلامت سزمانی. ماهنامه تدبیر، شماره .16-20، 159 ...
 • تمیمی نژاد، ا. (1386) ارزیابی سلامت سازمانی دانشگاه شیراز و ...
 • جواهری زاده، نو چرمیان، ا.(1388) رابطه مدیریت _ با مهارت‌های ...
 • حمیدی، ف؛ نصری، ص؛ ومحمدی، ب. (1388) بررسی میزان سلامت ...
 • خدادی، ف و حسومی، ط.(1391) بررسی رابطه مهارت‌های _ گانه‌(فنی، ...
 • دهقان، م. (1386) بررسی رابطه بین مهارت‌های مدیران با اثربخشی ...
 • ربانی خواه، ف. (1380) بررسی میزان مهارت‌های مدیریتی مدیران دبیرستان‌های ...
 • رجایی پور، س؛ احمدی، س _ و بابایی ر(1389) بررسی ...
 • روحانی، ح.(1375) بررسی نقش مهارت‌های حرفه‌ای مدیران ترویج کشاورزی و ...
 • زین آبادی، ح. ر؛ و علی‌رضایی، م.(1391) سلامت تحصیلی مدرسه ...
 • I21] زکی، . ع. (1380). بررسی سلامت سازمانی مدارس شهرضا. ...
 • ستاری، ص؛ و واعظی، م.(1384) بررسی میزان مهارت‌های مدیران نظر ...
 • سلیمانی، ن. (1389) بررسی میزان سلامت سازمانی مدارس شهرستان‌های استان ...
 • سیادت، س ؛ و رنجبر، غ(1380) بررسی رابطه ویژگی‌های شخصیتی ...
 • سید شجاع، ن. (1385) نیازسنجی مدیران میانی بانک تجارت در ...
 • شریعتمداری، م. (1388) بررسی رابطه بین سلامت سازمانی با اثربخشی ...
 • شریفی، ا؛ و آقاسی، ص.(1389) بررسی رابطه بین عملکرد مدیران ...
 • عزیزی مقدم، ابوبکر. (1385). بررسی رابطه کانون کنترل مدیران با ...
 • علاقه بند، ع. (1378) سلامت سازمانی مدرسه. فصلنامه مدیریت در ...
 • قنبری کوهنجانی، ف. (1377) بررسی وضعیت سلامت سازمانی مدارس متوسطه ...
 • I31] کاکیا، ل1388) ربطه عملکرد مدیران آموزشی با سلامت سازمانی ...
 • I32] کردستانی روش، ح.(1390) بررسی رابطه بین مهارت‌های مدیران و ...
 • گودرزی، م؛ کوزه چیان، ه؛ و احسانی، م.(1383) طراحی و ...
 • محمدی، ب. (1387) برسی رابطه کیفیت زندگی کاری و سلامت ...
 • محمدی، ز.(1390) رابطه مهارت‌های ارتباطی مدیران و سلامت سازمانی مدارس ...
 • معین، ط.(1387) بررسی رابطه بین مهارت‌های سازمانی مدیریت زمان مدیران ...
 • موید، ن. 1387) بررسی رابطه بین منابع قدرت مدیران گروه‌های ...
 • میر کمالی، س ؛ و ملکی نیا، ع. (1387) بررسی ...
 • میرسپاسی، ن.(1370) لزوم قویت مهارت مدیریت. مجله مطالعات مدیریت دانشکده ...
 • هوشمندیار، ن. (1388) ابخشی و چالش‌های مدیریت. تهران: انتشارات هزاره ...
 • هوی، و. ک؛ و میسکل، س. ج. (1382) مدیریت آموزشی: ...
 • یوسف‌آبادی، م. (1388) بررسی توانایی فراشناخت مدیران و تاثیر آن ...
 • Akbaba, S.(1999) Organizational health of the secondary schools in Turkey ...
 • Belemu, R. B.(2000) The identification of management skills required by ...
 • Bevanse, K., Bradshaw, C., Miech, R., & Leaf, P.(2007) Staff- ...
 • Cemaloglu, N.(2007) The relationship between organizational health and bullying that ...
 • Henry Thomas, Clarence.(20 09) Three skills of effective administrators and ...
 • Hoy, W. k., & Feldman, J. A. (1987) Organizational health: ...
 • Hoy, W. k., & Hannum, J. W. (1997) Middle school ...
 • Hoy, W. K; & Wolfolk, A. E.(1993) Teachers" sense of ...
 • Iqbal, M; & Taj, F.(2012) Strategy for improving leadership skills ...
 • Khademfar, M; & Idris, Kh.(2012) The relationship between _ formational ...
 • Licata, J. W., & Harper, G. W.(2001) Organizational health and ...
 • Lynden, J. A; & Klingle, W.(2000) Supervising organizational health. Supervising ...
 • Olorisade, G. O.(2011) Influence of managerial skills of middle level ...
 • Pourrajab, M; Mahdinezhad, M; Bijandi, M. S; Basri, R; & ...
 • Rajabian, E.(2012) Relationship among communication skills of managers and organizational ...
 • Richter, M. M; Lewis, T; & Hager, J.(2012) The relationship ...
 • Roney, K; Coleman, H; & Schlichting, K. A.(20 07) Linking ...
 • Savas, A. C; & Karakus, M.(2012) The relationship between school ...
 • Tofighi, S; Ch, M; Amerioun, A; & Karimi Zarchi, _ ...
 • Wisal Ahmad, A.(2012) Leaderss international skills and its effectiveness at ...
 • نمایش کامل مراجع