بررسی آماری آسیب دیدگان حوادث موتور سواری مراجعه کننده به اورژانس مرکز پزشکی آیت اله کاشانی اصفهان در سه ماهه آخر سال ۱۳۸۳ و سه ماهه اول سال ۱۳84

سال انتشار: 1384
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,456

فایل این مقاله در 6 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

TAC01_32

تاریخ نمایه سازی: 23 آذر 1384

چکیده مقاله:

در مطالعه فوق جامعه آماری شامل پذیرفته شدگان اورژانس مرکز پزشکی آیت اله کاشانی اصفهان به علت حوادث موتورسواری (منجر به بستری ) در سه ماهه آخر سال ۸۳ و سه ماهه اول ۸۴ می باشد که هدف از آن ، بررسی آماری آسیب دیدگان و تععین آسیب پذیرترین گروه سنی و شایع ترین آسیب های وارده به افراد در اثر این حوادث می باشد . همچنین محاسبه میانگین و انحراف معیار مدت اقامت بیماران بستری در اثر حوادث موتو ر سواری تعیین درصد جنسیت و وضعیت تاهل افراد صدمه دیده از رئوس اهداف این مطالعه می باشد. با توجه به نتایج بدست آمده 7% آسیب دیدگان مونث و ۹۳ % مذکر بوده اند ، از میان آسیب دیدگان ۳۶ % متاهل و ۶۴ % مجرد بوده اند . با بررسی پرونده های پزشکی ،تشخیص اصلی آسیب دیدگان به ترتیب شکستگی ۵۴ %، آسیب مغزی ۲۷ % و سایر تشخی ص ها ۱۹ % استخراج شد . همچنین گروه سنی ۱۹ سال آسی بپذیرترین گروه سنی در اثر حوادث موتورسواری می باشند.

نویسندگان

جواد رضازاده

دکترای پزشکی (مدیر مرکز پزشکی آیت الله کاشانی ) اصفهان– خی ابان آیت الله ک

رفعت زاهدی فر

کارشناس ارشد آموزش مدارک پزشکی (رئیس اداره مدارک پزشکی– خیابان آیت ال