برآورد تاثیرغیرخطی فرصتهای رانت جویی بررشداقتصادی درایران با استفاده ازمدل مارکف سوئیچینگ

سال انتشار: 1394
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 498

فایل این مقاله در 20 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_EGDR-5-18_001

تاریخ نمایه سازی: 8 آذر 1394

چکیده مقاله:

به عقیده بسیاری ازاقتصاددانان فرصتهای رانت جویی بااتلاف و انحراف منابع ازفعالیت های مولد به سمت فعالیت های غیرمولد کاهش انگیزه کار و کارافرینی و حاکم شدن روحیه رانت جویی موجب کاهش رشداقتصادی میگردد ازاین رو هدف تحقیق حاضر بررسی اثرات غیرخطی فرصتهای رانت جویی بررشداقتصادی درایران میب اشد برای این منظور درگام اول بااستفاده ازمنطق فازی و متغیرهای ورودی شکاف نرخ ارزرسمی و غیررسمی نسبت ارزش افزوده بخش ساختمان به GDP و اندازه دولت روندس ری زمانی فرصتهای رانت جویی طی سالهای 1359تا1391 شبیه سازی شده است سپس درگام دوم رابطه غیرخطی فرصتهای رانت جویی خروجی منطق فازی و رشداقتصادی بااستفاده ازمدل مارکرف سوئیچینگ ارزیابی شده است یافته های تجربی تحقیق حاکی ازتاثیر منفی و معنی دار فرصتهای رانت جویی بررشداقتصادی درهرسه رژیم مدل موردنظر می باشد بطوریکه دررژیم اول که نشانگر رونق اقتصادی می باشد سالهایی که متوسط درامدهای نفتی زیاد می باشد فرصتهای رانتجویی باضریب -38/15بیشترین اثرمنفی و دررژیم سوم که بیانگر رکورد اقتصادی میباشد سالهایی که متوسط درامدهای نفتی کم می باشد باضریب -2/704 کمترین اثرمنفی رابررشداقتصادی دارا می باشد

کلیدواژه ها:

رانت جویی /رشداقتصادی/منطق فازی /مدل مارکف سوئیچینگ

نویسندگان

علی مهدیلو

دانشجوی دوره دکتری اقتصادپولی دانشگاه تبریز نویسنده مسئول

حسین صادقی

دانشیارگروه اقتصادانرژی دانشگاه تربیت مدرس

عباس عصاری آرانی

دانشیارگروه اقتصادانرژی دانشگاه تربیت مدرس