نمایشگر خواب آلودگی راننده و سیستم هشدار دهنده

سال انتشار: 1384
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 2,952

فایل این مقاله در 6 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

TAC01_07

تاریخ نمایه سازی: 23 آذر 1384

چکیده مقاله:

خواب آلودگی ناشی از حجم کاری بالا ی انسان امروز ی، امکان دست یابی به سرعت های بالا با توجه به تول ی د خودروها ی پیشرفته، افزا یش حجم تردد خودروها با عنا یت به آمار ب الای تول ید آن از عوامل اصلی تصادفات م یباشد . در این مقاله طراحی و استفاده از یک نمایشگر کم ه زینه و راب ط های پیشنهاد شده برای راننده ارا یه م ی شود. این س یستم شامل یک دوربین دیجیتالی ب ههمراه یک پردازشگر سیگنال دیجیتالی بوده و س یستم ارتقا یافته کنتر ل کنند های است که قبلا به طور موفقیت آمیز در چندین پروژه تحقیقاتی در شبیه سازها و خودروهای بیابانی به کار رفته است . سیستم مزبور افت های آهسته پلک را برحسب درصد پلک ز د نها (PERCLOS) انداز ه گیری م ی کند. این درصد طبق نسبت زمانی که چشمان یک شخص در طی یک دوره مشخص بسته میشود تعیین گردیده و به طور مجزا در دو آزمایشگاه مستقل به عنوان یک پی شبینی کننده دقیق افت عملکرد در افراد ک مخواب صحه گذاری شده است . هدف از تحقیق اخیر توسعه روش های تکرارپذیر و انعطا فپذیر برای بررسی روابط بین حالات فیزیولژیکی راننده در یک محیط رانندگی است. آزمایشات اولیه با گروهی متشکل از ٦٠ نفر مرد سالم ٢٢ تا ٢٨ ساله تحت شرایط کاملا کنترل شده انجام شد . در ا ین آزما یشات نحوه عملکرد افراد قبل و بعد از آزما یش و در حین رانندگی در ١٢٠ کیلومتر بزرگراه مه آلود انداز ه گیری شد . در حین ٦٩ درصد آزمایشات، افراد به مد ت چند ثانیه دچار خواب آلودگی شدند و ٧ تصادف مرگبار رخ داد . بیشتر داد ه های گسترده به دست آمده از این آزمایشات ثبت شده و با استفاده از تکنیک های آماری استاندارد و الگوریتمهای خوشه ای تحلیل م یشوند. نها یتٌا نر مافزار پردازش تصویر وظیفه نمایش تصاویر چشم و چهر ه راننده و تشخ یص شروع خواب و دیگر موقعیت های بحرانی را به عهده دارد.

نویسندگان

هادی غفاریان

کارشناس ارشد مکانیک- شرکت قطعات اتومبیل ایران

افشین حسین زاده

کارشناس مکانیک- شرکت ایمن خودرو شرق