بررسی رابطه میان تعارض زناشویی و کیفیت رابطه والد-کودک

سال انتشار: 1393
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,601

فایل این مقاله در 11 صفحه با فرمت PDF و WORD قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

KNNT01_013

تاریخ نمایه سازی: 22 مهر 1394

چکیده مقاله:

در تمامی نظریههایی که بر روابط با دیگران بهعنوان عاملی مهم در شکلگیری رفتار تأکیددارند، رابطه با والدین بهعنوان منبعی مهم به شمار میآید که بر بسیاری از حوزههای رشد و تحول کودکان ازجمله عزتنفس، پیشرفت تحصیلی، رشد شناختی و رفتار تأثیر میگذارد. کیفیت رابطه والد-کودک با عوامل متعددی در ارتباط است که یکی از آنها تعارض زناشویی است. هدف پژوهش حاضر تعیین رابطه میان تعارض زناشویی و کیفیت رابطه والد-کودک در دانش آموزان پسر دوره اول متوسطه شهر تهران است. فرضیههای پژوهش عبارتاند از: 1- میان تعارض زناشویی و کیفیت رابطه والد-کودک رابطه منفی وجود دارد. 2- ابعاد تعارض زناشویی دارای توان پیشبینی کیفیت رابطه والد-کودک هستند. روش پژوهش، توصیفی - همبستگی است. جامعه آماری کلیه دانشآموزان پسر دوره اول متوسطه منطقه 6 شهر تهران در سال تحصیلی 93-92 است که با روش نمونهگیری خوشهای چندمرحلهای 202 نفر از آنان بهعنوان نمونه انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش شامل مقیاس رابطه والد-کودک (فاین و مورلند) و پرسشنامه تعارض زناشویی (براتی و ثنایی) است که به ترتیب توسط کودکان و والدین آنها تکمیل گردید. دادههای جمعآوریشده با استفاده از روش همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون همزمان تجزیهوتحلیل شدند. نتایج نشان داد که میان تعارض زناشویی و کیفیت رابطه والد-کودک رابطه منفی و معناداری وجود دارد و از میان ابعاد تعارض زناشویی، کاهش رابطه جنسی، افزایش جلب حمایت فرزندان، جدا کردن امور مالی، افزایش واکنشهای هیجانی و کاهش رابطه با خویشاوندان همسر، دارای توان پیشبینی کیفیت رابطه والد-کودک هستند و این ابعاد، رویهمرفته 70 درصد از واریانس کیفیت رابطه والد-کودک را تبیین میکنند.. بر این اساس، میتوان نتیجه گرفت که با افزایش تعارض زناشویی، کیفیت رابطه والد- کودک، کاهش یافته و با کاهش تعارض زناشویی، کیفیت رابطه والد-کودک افزایش مییابد؛ بنابراین میتوان از طریق فنون کاهش تعارض زناشویی مانند زوجدرمانی و آموزش مهارتهای ارتباطی و حل مسئله، زمینهساز ارتقای کیفیت رابطه والد-کودک گردید.

نویسندگان

یوسف جلالی

کارشناس ارشد روانشناسی بالینی کودک و نوجوان دانشگاه شهید بهشتی تهران

معصومه طیب لی

کارشناس ارشد روانشناسی آموزش کودکان استثنایی دانشگاه علامه طباطبائی تهران

علی سلیمانی

کارشناس ارشد روانشناسی تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
 • آقاپور، مهدی؛ و نقی‌اقدسی، علی. (1389). بررسی رابطه تعارض زناشویی ...
 • براتی باقرآباد، طاهره. (175) تاثیر تعارضات زناشویی بر روابط متقابل ...
 • ثنایی، باقر. (1387). مقیاس‌های سنجش خانواده و ازدواج. تهران: انتشارات ...
 • رضاعی، فرزین (مترجم). (1388). خلاصه روان‌پزشکی: علوم رفتاری/روان‌پزشکی بالینی (نوشته ...
 • زارع، حمیده. (1392). «باورهای والدگری و الگوی تعامل والد-کودک در ...
 • سیدمحمدی، یحیی (مترجم). (1388). روان‌شناسی رشد، از لقاح تا کودکی، ...
 • سیدمحمدی، یحیی (مترجم). (1388). روان‌شناسی رشد، از نوجوانی تا پایان ...
 • عاجز، حسن رضا. (1392). رابطه والد-فرزند، ابعاد فرزندپروری، دلبستگی به ...
 • عبادی راد، سید محمد. (1391). مقایسه مشکلات رفتاری کودکان دارای ...
 • _ 1- فرح‌بخش، کیومرث؛ و عامری زاده، محسن (مترجمان). (1391). ...
 • فیروزبخت، مهرداد (مترجم). (1385). سنجش و درمان مشکلات دوران کودکی ...
 • اثر بخشی آموزش شیوه حل مسئله بر کاهش تعارضات زناشویی [مقاله ژورنالی]
 • Baviskar, S. (2010). Does child gender moderate the relationship between ...
 • Bolton, F. G., & Maceachron, _ (1986). Assessing child maltreatment ...
 • Buehler, Ch., Krishnakumar, A., Anthony, Ch., Tittsworth, Sh., & Stone, ...
 • Cox, M. J., Paley, B., Harter, K. (2001). Inter parental ...
 • Encyclopedia on early childhood development. (2006). Synthesis on parenting skills. ...
 • Fabricius, W. V., Diaz, P., & Braver, S. L. (2011). ...
 • Oh, K. J., Lee, S., & Park, S. H. (2011).The ...
 • Hecht, D. B., & Hansen, D. J. (2001). The environment ...
 • Hong, .J. S., Lee, N. Y., Park, H. J., & ...
 • Schudlich, T. D. D., & Cummings, E. M. (2007). Parental ...
 • Sim-doh, H., Shin, N., Kim, M. J., Hong, J. S., ...
 • Visser, L., Dewinter, A. F., & Reijneveld, S. A. (2012). ...
 • نمایش کامل مراجع