تحلیل اندرکنش سنگدوزهای تزریقی شعاعی غیرفعال و توده سنگ در تونلها و ارائه مدل تحلیلی

سال انتشار: 1387
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,499

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NCCE04_350

تاریخ نمایه سازی: 19 مهر 1386

چکیده مقاله:

در این مطالعه ، بر اساس مفاهیم اندرکنش سنگ - سیستم نگهداری و با فرض مدل رفتاری نرم شوندگی کرنش برای تودهسنگ تحت معیار مقاومتی هوک - براون، مدل تحلیلی جدیدی برای تحلیل اندرکنش سنگدوزهای تزریقی غیرفعال با تودهسنگ بر مبنای روش کنترل همگرایی ارائه میشود . با استفاده از این مدل، منحنی پاسخ زمین برای تودهسنگ مسلح اطراف تونل دایروی که در تودهسنگ همسان و همگن تحت تنش هیدروستاتیک قرار دارد، رسم میشود . مدل تحلیلی : تأثیر تغییر فاصلهبندی بولتها از هم، افزایش سطح مقطع سنگدوز و فاصلة سینة کار تا آخرین مقطع نصب سنگدوز را در عملکرد سنگدوزها و در رسم منحنی پاسخ زمین در نظر میگیرد . در انتها، به کمک مدل تحلیلی فوق مثالهایی حل و مقایسه نتایج کمی این مثالها با حل عددی نرمافزار FLAC و نتایج هوک و براون شاهدی بر صحت و کارامدی این مدل است . همچنین نتایج حاصل از این مثالها نیز نشان میدهد که کاهش فاصلهبندی سنگدوزهای تزریقی مهمترین فاکتور افزایش سختی این سیستم نگهداری در کنترل همگرایی تونل به حد مجاز است .

کلیدواژه ها:

منحنی پاسخ زمین ، سنگدوزهای تزریقی ، تونل ، معیار مقاومتی هوک - براون

نویسندگان

احمد فهیمی فر

استاد، دانشکده عمران و محیط زیست، دانشگاه صنعتی امیرکبیر ( پلی تکنیک ت

مسعود رنجبرنیا

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی خاک و پی، دانشکده عمران و محیط زیست، دانش