آقای دکتر مسعود رنجبرنیا

Dr. Masood Ranjbarniya

عضو هیات علمی دانشگاه تبریز

فرد مهم علمی - Researcher ID: (231757)

12
5
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی