نیاز سنجی آموزشی کارکنان ارائه دهنده خدمت در بخش سرپایی: مورد مطالعه درمانگاه مطهری و امام رضا (ع) شهر شیراز

سال انتشار: 1393
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 592

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_MEDIA-5-4_005

تاریخ نمایه سازی: 13 مرداد 1394

چکیده مقاله:

مقدمه: این پژوهش به منظور دستیابی به مؤثرترین گزینه های آموزشی مورد نیاز کارکنان ارائه دهنده خدمت در بخش سرپایی دانشگاه علوم پزشکی شیراز انجام شد. مواد و روش ها: مطالعه حاضر، مقطعی و در سال 1393 انجام شد. در این پژوهش کلیه شکایات مراجعین طی سال های 1392-1391 به صورت سرشماری از واحد رسیدگی به شکایات درمانگاه جمع آوری شد و با استفاده از نرم افزار EXCEL تحلیل شد.برای اخذ نظرات ارکنان و مدیران، از فرم نظرسنجی محقق ساخته پس از اطمینان از روایی (توسط خبرگان) و پایایی ابزار ( x=0/79) استفاده شد. کلیه منشی ها ، کارکنان درمانی،نگهبانان و مدیران درمانگاه به صورت تمام شماری وارد مطالعه شدند. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 16 و آزمون های آماری تی و آنووا تحلیل شد. نتایج : یافته ها نشان داد بیشترین میزان شکایات مراجعین، مربوط به برخورد نامناسب کارکنان بود ( 55 فقره شکایت برابر با %35/5) .ضمنا بیشترین تعداد کارکنان حاضر نیز متقاضی برگزاری دوره مهارت های ارتباطی در محیط کار بودند.همچنین بین میانگین امتیازات دو دوره آموزشی مدیریت استرس (4../.توانمندسازی این گروه، توجه ای همه جانبه به تهیه بسته آموزشی ضمن خدمت معطوف شود.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

امید براتی

استادیار گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی،دانشگاه علوم پزشکی شیراز.

پیوند باستانی

استادیار گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشکده

شهاب الدین ابهری

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت اطلاعات سلامت، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز.