بررسی تنوع ژنتیکی ژنوتیپ های جو با استفاده از صفات مورفولوژیکی تحت تیمار بدون مصرف فسفر در شرایط دیم

سال انتشار: 1393
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 419

نسخه کامل این مقاله ارائه نشده است و در دسترس نمی باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NCCHC01_091

تاریخ نمایه سازی: 19 تیر 1394

چکیده مقاله:

به منظور بررسی تنوع ژنتیکی صفات مورفولوژیک ژنوتیپ های مختلف جو تحت تیمار بدون فسفر در شرایط دیم، آزمایشی در سال 1390 در مؤسسه تحقیقات دیم مراغه به صورت مزرعه ای و با طرح لاتیس مربع به اجرا درآمد. تجزیه واریانس صفات بر اساس طرح پایه بلوک های کامل تصادفی انجام شد. مواد آزمایش 100 لاین جو زراعی شامل مواد بانک ژن، ارقام دیم اصلاح شده و ارقام محلی بود. همچنین از صفاتی نظیر ارتفاع گیاه، طول پدانکل، طول دوره پرشدن دانه، تعداد روز تا رسیدگی، تعداد روز تا خوشه دهی اندازه گیری شد. تجزیه واریانس بر اساس طرح پایه بلوک های کامل تصادفی انجام گرفت. نتایج تجزیه واریانس نشان داد اختلاف آماری معنی داری بین ژنوتیپ ها برای صفات مورد مطالعه وجود دارد. ضمناً دامنه تغییرات تمامی صفات مورد مطالعه بسیار زیاد بود که نشانگر وجود تنوع ژنتیکی بسیار خوب مابین ژنوتیپ های برای صفات مورد مطالعه می باشد، با توجه به این که ژنوتیپ های مختلف جو توانایی هایی متفاوت رشد در مناطق کمبود فسفر دارند، از این تنوع می توان در برنامه های اصلاحی برای بهبود استفاده گیاهان در دیمزارها که با کمبود فسفر مواجه هستند بهره برد.

نویسندگان

جلال حامدی قولقاسم

دانشجوی کارشناسی ارشد اصلاح نباتات دانشگاه آزاد اسلامی واحد

بهزاد صادق زاده

استادیار بیوتکنولوژی و کارمند موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور (مراغه)

ناصر محبعلی پور

استادیار رشته اصلاح نباتات دانشگاه آزاد اسلامی واحد