ارزیابی کیفی تناسب اراضی زردآلو در ماهنشان، استان زنجان

سال انتشار: 1393
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 818

نسخه کامل این مقاله ارائه نشده است و در دسترس نمی باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NCCHC01_085

تاریخ نمایه سازی: 19 تیر 1394

چکیده مقاله:

در این تحقیق 380 هکتار از اراضی منطقه ماهنشان (استان زنجان) مورد ارزیابی تناسب اراضی برای محصول زردآلو قرار گرفت با مطالعه روشهای موجود ارزیابی تناسب اراضی و با توجه به اطلاعات موجود روش پارامتریک و محدودیت ساده برای مطالعه منطقه انتخاب گردید. مراحل انجام این تحقیق شامل انجام برخی مطالعه های خاکشناسی، نمونه برداری خاک، تجزیه آزمایشگاهی نمونه های خاک، جمع آوری اطلاعات اقلیمی برای تیپ های بهره وری مورد نظر در منطقه بود. پس از جمع آوری اطلاعات خاک، اقلیم و تعیین نیازهای خاکی و اقلیمی گیاه ارزیابی کیفی با استفاده از روش پارامتریک (استوری و ریشه دوم) و محدودیت ساده انجام شد. بر اساس مطالعات نیمه تفصیلی 3 واحد فیزیوگرافی، 2 رده خاک و 3 سری خاک و 6 واحد خاک مشخص گردید. برای تعیین مشخصات اقلیمی از اطلاعات هواشناسی ایستگاه سینوپتیک ماهنشان استفاده شد. ارزیابی نتایج بدست آمده نشان داد مهمترین خصوصیات محدود کننده اراضی برای زردآلو شیب، پ هاش، ماده آلی وشوری می باشد. در محدوده مورد مطالعه کلاس اقلیمی برای زردالو (S(2 تعیین گردید و داده های بارندگی و تبخیر و تعرق نشان داد که طول دوره رشد در منطقه 91 روز است که شامل ماه های آبان، آذر، اسفند و فروردین محاسبه شد. عالم محدود کننده درجه حرارت می باشد. کلاس تناسب اراضی با روش محدودیت ساده برای همه ی واحدهای خاک مجزا شده به جز واحد 3.3 که تناسب بحرانی دارد، تناسب نسبتاً مناسب (S(2 می باشد. عوامل محدودیت در این روش شیب زمین، مقدار سنگریزه و پ هاش و مقدار ماده ی آلی است. ولی در روش پارامتریک کلاس تناسب اراضی برای (S(3), S(2 و N می باشد.

نویسندگان

آرزو بهرامی

دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد

ناصر نظری

استادیار گروه خاکشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه

عباسعلی دماوندی

کارشناس مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی زنجان