بررسی نقش دولت ومدیریت شهری درتوسعه پایدارشهری و تاثیر آن برتوسعه فیزیکی شهرمریوان دربازه زمانی 1330-1390

سال انتشار: 1393
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 513

فایل این مقاله در 22 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

UUSD01_0493

تاریخ نمایه سازی: 17 خرداد 1394

چکیده مقاله:

رشدشتابان شهرهای کشورهای درحال توسعه مشکلات متعدد و متنوعی را برای شهروندان درجوامع جهان سوم بوجود آورده است ازجمله مهمترین مشکلات قابل توجه دراین کشورها میتوان به رشد وگسترش بی قواره و بی ضابطه انها اشاره نمود به گونه ای که تحت تاثیر این فرایند مستمر محدوده های فیزیکی شهر و فضاهای کالبدی آن ازجهات مختلف رشد و گسترش می یابد اگر این روند سریع و بی برنامه باشد موجب گسترش ناموزون و نهمگون شهرها می شود پژوهش حاضر به بررسی نقش و تاثیر توسعه پایدارشهری وعوامل موثر برگسترش فیزیکی شهر مریوان دربازه زمانی 1330-1390 پرداخته و ضمن سیرپیدایش تکوین و رشدشهر و همچنین مهمترین عوامل و سازوکارهای موثر درمسیر و جهت گسترش شهر و تاثیر آن درگسترش فیزیکی آتی آن و تغییر کاربری پیرامون شهر را شناسایی نموده است نتایج تحقیق نشان میدهد که گسترش فیزیکی و تغییر کاربری اراضی پیرامون شهر مریوان بیشتر بسوی شرق شهر بوده و نقش دولت دراین امر درقالب واگذاری زمین تهیه و تدوین طرح های توسعه شهری همزمان با تحولات سیاسی بعدازجنگ درشهرمریوان ایفا نموده است ازسوی دیگر افزایش طبیعی جمعیت و مهاجرت روستاهای اطراف موجب توسعه فیزیکی شهرمریوان راتسریع کرده است

نویسندگان

محمدحسین صمدی

مدرس دانشگاه پیام نورودانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

مهرداد نوابخش

استادگروه جغرافیا وبرنامه ریزی شهری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران