بررسی مقاومت انفجاری دالهای بتن مسلح ، تحت بارگذاری ناشی ازانفجار ماده منفجره پنتولیتC4 در فضای باز

سال انتشار: 1393
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 563

فایل این مقاله در 19 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NCSDUS04_036

تاریخ نمایه سازی: 16 خرداد 1394

چکیده مقاله:

در شرایط حقیقی انجام آزمایشات مقیاسبندی بر روی مقاومت انفجاری دال بتن مسلح ، دارای هزینههای زیادی در مراحل آمادهسازی شرایط و انجام آزمایشات میباشد. بنابراین نتایج آزمایشات صورت گرفته در این تحقیق میتواند بسیار مطلوب و به شرایط واقعی نزدیک باشد. این تحقیق آزمایشگاهی نشان دهنده تأثیر مشخصه مقیاسبندی بر پاسخ دینامیکی دالهای یک طرفه بتن مسلح میباشدکه در معرض بارگذاری ناشی از انفجار قرار دارند . برای دست یابی به این هدف 6 دال بتن مسلح، شامل دو سری(از نظر فاصله ماده منفجره) که در معرض بارگذاری ناشی از انفجار بودند مورد آزمایش قرار رفتند. تست انفجار بر روی این دالها که دارای مقیاس- بندیهای متفاوتی بودند در دو مسافت مقیاسبندی شده انجام شد. گسیختگی دالها در دو حد ناچیز و معمول گردید. نتایج حاصل ازاین آزمایشات، نشان میدهد که ساختار گسیختگی در هر دو دال بتن مسلح اعم از کوچک و بزرگ ایجاد مشابه هم میباشد. مقایسه دالهای بتنی نشان میدهد در مقیاس بزرگ تر گسیختگی کاهش مییابد. دو معادله ارائه شده در این خصوص نیز از اصلاح نتایج پس از تبدیل مدل تشابهی به نمونه حقیقی بدست آمد.

نویسندگان

سیدمحمدامین حسینی پور

دانشجوی دکترای مهندسی عمران سازه- مربی سازمانی، دانشگاه امام حسین(ع)