مقایسه آماری وقوع اختلال متابولیکی کاهش چربی شیر بین نتاج گاوهای نر هلشتاین ایرانی و خارجی و بین گاوهای زینه و اصیل هلشتاین

سال انتشار: 1391
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 440

فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JLR-1-4_004

تاریخ نمایه سازی: 26 اردیبهشت 1394

چکیده مقاله:

به منظور بررسی اثر سازه های نوع اسپرم (داخلی یا خارجی) و نوع ژنوتیپ گاو (زینه یا اصیل) بر احتمال وقوع اختلال متابولیکی کاهش چربی شیر، تعداد 938047 رکورد روز آزمون متعلق به 108077 رأس گاو شکم اول هلشتاین متعلق به 427 گله که طی سالهای 1374 تا 1388 زایش داشتند، استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها، از روشهای آماری آزمون کای مربع پیرسون و مدل خطی تعمیم یافته لجستیک استفاده شد. در مدل لجستیک، اثرات ثابت فصل تولید، نوع اسپرم تلقیح شده در مادر گاو، سن نخستین زایش، سطح تولید گله، نوع گاو، سال زایش، گامه شیردهی و اثر تصادفی پدر حیوان قرار داده شدند. بر اساس نسبت درصد چربی به درصد پروتئین برای هر رکورد روز آزمون و نقطه آستانه ای 0/12- متغیر وابسته به صورت دوتایی (کد صفر برای عدم وقوع و کد یک برای وقوع اختلال متابولیکی کاهش چربی شیر) تعریف گردید. وقوع اختلال متابولیکی کاهش چربی شیر با نوع اسپرم فاقد ارتباط معنیدار آماری بود ولی با نوع دام، ارتباط معنیدار داشت به گونه ای که برآورد نسبت احتمالات برای گاوهای زینه در مقایسه با گاوهای اصیل 0/949 بدست آمد که نشان میدهد وقوع کاهش چربی شیر در گاوهای زینه حدوداً 5 درصد کمتر است.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

مریم مقدم

دانش آموخته کارشناسی ارشد دانشگاه بیرجند

همایون فرهنگ فر

دانشیار دانشگاه بیرجند

مسلم باشتنی

دانشیار دانشگاه بیرجند