تعیین درجه حرارت های حداقل ، بهینه و حداکثر جوانه زنی گل گاوزبان ایرانی (Echium amoenum) با استفاده از مدل 5- پارامتری بتا و خطوط متقاطع

سال انتشار: 1389
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 576

نسخه کامل این مقاله ارائه نشده است و در دسترس نمی باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

HERBAL01_556

تاریخ نمایه سازی: 25 فروردین 1394

چکیده مقاله:

اطلاع از نحوه جوانه زنی بذر در بحث اهلی سازی و کشت گیاهان دارویی به منظور استقرار موفق و مطلوب این گیاهان ضرورت دارد به منظور تعیین درجه حرارت های کاردینال گل گاوزبان ایرانی آزمایشی در دماهای ثابت 5، 10، 15، 20، 25، 30، 35، 40 درجه سانتی گراد در قالب طرح کاملا تصادفی با شش تکرار در آزمایشگاه گیاهان زراعی ویزه دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد در سال 1388 به اجرا درآمد . صفات مورد اندازه گیری عبارت بودند از : درصد جوانه زنی و سرعت جوانه زنی. به منظور بررسی تفاوت ویژگی های جوانه زنی بذر گل گاوزبان دو مدل رگرسیونی: خطوط متقاطع . 5- پارامتری بتا مورد آزمون قرار گرفتند اثر دما بر درصد و سرعت جوانه زنی بذر گل گاوزبان ایرانی معنی دار بود بالاترین درصد و سرعت جوانه زنی در درجه حرارت 25 درجه سانتیگراد مشاهده شد. بر اساس رگرسیون بین سرعت جوانه زنی و درجه حرارت در بذر گل گاوزبان ایرانی مقادیر درجه حرارت های پایه، مطلوب و حداکثر به ترتیب در دامنه (5/66-4/99)، (23-29/22)، (39/12-40/36) درجه سانتیگراد بدست آمد. با توجه به نتایج به دست آمده مدل 5-پارامتری بتا مدل بهتری بود.

نویسندگان

اعظم لشکری

دانشجوی دکتری بوم شناسی زراعی دانشگاه فردوسی

پرویز رضوانی مقدم

استاد و عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی

افسانه امین غفوری

دانشجوی دکتری بوم شناسی زراعی دانشگاه فردوسی