کلونینگ آپتامرHPYTFLN

سال انتشار: 1393
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 622

متن کامل این مقاله منتشر نشده است و فقط به صورت چکیده یا چکیده مبسوط در پایگاه موجود می باشد.
توضیح: معمولا کلیه مقالاتی که کمتر از ۵ صفحه باشند در پایگاه سیویلیکا اصل مقاله (فول تکست) محسوب نمی شوند و فقط کاربران عضو بدون کسر اعتبار می توانند فایل آنها را دریافت نمایند.

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CIGS13_1022

تاریخ نمایه سازی: 7 بهمن 1393

چکیده مقاله:

آپتامرها الیگونوکلئوتیدهایی هستند ازRNA و DNAتکرشته ای یا مولکولهای پپتیدی که میتوانند به مولکول هدف با قدرت چسبندگی و اختصاصیت بالا باند شوند. این مولکولهای هدف میتوانند بیومولکولهای کوچک، پروتئینها و حتی سلولها باشند. آپتامرها در مقایسه با آنتیبادیها دارای مزایایی هستند که شامل تولید و طراحی آسان، اختصاصیت بالا و سهولت اتصال به مولکول هدف، ایمونوژن نبودن، پایداری و اندازه کوچک میباشند. آپتامرها به عنوان مولکولهای زیستی در تحقیقات بسیاری برای تشخیص به عنوان ابزار، درمان، پروبهای بیوسنسور، توسعهی داروهای جدید، سیستمهای انتقال دارو وجلوگیری از بیماریهای گیاهی استفاده میشوند شانکر مرکبات از بیماریهای مرکبات است. این بیماری خسارت زیانباری را به مرکبات میرساند. آپتامر پپتیدیHPYTFLNشناسایی شده از کتابخانه فاژی به روش بیوپنینگ نشان داده شده است که قابلیت اتصال به پروتئینpthAباکتریXanthomonas citri pv. citri عامل شانکر باکتریایی) را دارد. این آپتامر پپتیدی ابتدا در وکتورpGEM-B1تهیه شد. وکتور از باکتریهای ترانسفورم شده استخراج شد و قطعه مورد نظر با استفاده از دو جایگاه برشیSacI و XbaIبه همراه ژن گزارشگرcMycدر ناقل بیانیpBI121حاوی پروموتر CaMV جایگزین ژن گزارشگرGusAشد. از این سازهها میتوان جهت بیان این قطعه در گیاه میزبان عامل بیماری شانکر برای مطالعه اثر بازدارندگی آن روی pthAاستفاده نمود.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

مریم رمضانی

بخش بیوتکنولوژی گیاهی، پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری، تهران، ایران گروه پژوهشی بیوتکنولوژی کشاورزی، دانشگاه شاهرود, شاهرود، ای

ناصر فرخی

گروه پژوهشی بیوتکنولوژی کشاورزی، دانشگاه شاهرود, شاهرود، ایران گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شاهرود، ایران

رضا صفرنژاد

گروه گیاه پزشکی، موسسه گیاه پزشکی کشور، تهران، ایران

مهدی علوی

بخش بیوتکنولوژی گیاهی، پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری، تهران، ایران