امکانسنجی ذخیرهسازی گاز طبیعی در یکی از ساختارهای زیرزمینی درجنوب غرب ایران

سال انتشار: 1393
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 547

فایل این مقاله در 7 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ENERGYCONF04_020

تاریخ نمایه سازی: 18 دی 1393

چکیده مقاله:

از آنجایی که تامین گاز در مناطق غیرقابل دسترس در فصول سرد سال به دلیل بار حجمی بالا نیاز به ایجادخطوط لوله انتقال دارد، لذا سرمایهگذاری در پروژههای ذخیرهسازی گاز در مجاورت محل مصرف معقولتر بهنظرمی رسد. محاسبات اقتصادی نشان از هزینه انتقال گاز حدود 2 تا 3 برابر از طریق خط لوله نسبت به نیاز اجرای طرحهای ذخیرهسازی گاز دارد.ذخیرهسازیگاز طبیعی یک برنامه جامع برای جبران کمبود گاز در زمان اوج مصرف استکه با توجه به جهتگیریها و تخصیص منابع سازمانی در مسیر کسب هدفهای بلندمدت که کارکرد آن به تعادل رساندن مصرف گاز، پیشبینی دقیق تقاضای گاز و دستیابی به مزیت های رقابتی و ارزش افزوده میباشد. همچنینافزایش متوسط رشد سالانه مصرف گاز در طی دهه گذشته کانون توجه محققین را بهسمت ذخیرهسازی گاز طبیعی و بهتعادل رساندن عرضه و تقاضا واداشته است. ذخیرهسازی و در نهایت توسعه طرحهای گازرسانی میتواند بهعنوانمهمترین طرحهای پژوهشی کشور در امر مدیریت انرژی و توسعه پایدار اقتصادی بهشمار رود. در این پژوهش امکانسنجی ذخیرهسازی گاز طبیعی در یکی از ساختارهای جنوب غربی ایران صورت می گیرد. در قرن اخیر، ذخیرهسازی گاز طبیعی به عنوان یکی از نقاط امنیت ملی و استراتژیک کشورها شناخته شده است. در این راستا، کشورها با توجه به ساختارهای موجود زیرزمینی، از جمله آبخوانها، مخازن تخلیهشده گاز و نفت، و گنبدهای نمکی و نیز میزان مصرف، اقدام به ذخیرهسازی گاز میکنند

نویسندگان

مسعود سامی وند

مدیرعامل شرکت ذخیرهسازی گاز طبیعی