تآثیر قابلیت های اکوتوریسم بر تصویر مقصد و دیدار مجدد گردشگر(مطالعه موردی: استان مازندران)

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 262

فایل این مقاله در 15 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NGIGS02_074

تاریخ نمایه سازی: 14 اسفند 1401

چکیده مقاله:

هدف از انجام این تحقیق تآثیر قابلیت های اکو توریسم بر تصویر مقصد و دیدار مجدد گردشگر(مطالعه موردی: استان مازندران) می باشد . متغیر های این تحقیق شامل قابلیت های اکو توریسم و ابعاد آن (مشارکت اجتماعی، جذابیت تفرجی، امکانات رفاهی، امکانات اقلیمی ) تصویر مقصد و دیدار مجدد گردشگر می باشد. محقق در این پژوهش از روش توصیفی پیمایشی برای تجزیه وتحلیل فرضیات و پاسخگویی به سوالات تحقیق استفاده نموده است. جامعه آماری تحقیق شامل گردشگران استان مازندران می باشد. با توجه به نا محدود بودن حجم جامعه اماری، حجم نمونه آماری این تحقیق ۳۸۵ نفر در نظر گرفته شده است. این تحقیق در استان مازندران انجام گرفته است. برای جمع آوری داده های مورد نیاز در این تحقیق از پرسشنامه اکو توریسم و پرسشنامه تصویر مقصد و دیدار مجدد استفاده شده است. در این تحقیق از آزمون آماری رگرسیون استفاده شده است. جهت تحلیل داده های جمع آوری شده و بررسی فرضیات تحقیق از نرم افزار SPSS استفاده شده است. یافته های این تحقیق نشان داد که قابلیت های اکوتوریسم و ابعاد آن (مشارکت اجتماعی، جذابیت تفرجی، امکانات رفاهی، امکانات اقلیمی) بر تصویر مقصد و دیدار مجدد گردشگر در میان گردشگران استان مازندران تاثیر گذار می باشد.

کلیدواژه ها:

قابلیت های اکو توریسم ، تصویر مقصد ، دیدار مجدد.

نویسندگان

یاسمین یاسری

دانشجوی کارشناسی ارشد ، رشته مدیریت جهانگردی ، موسسه آموزش عالی مازیار

بنفشه فراهانی

استادیار گروه مدیریت گردشگری، موسسه آموزش عالی مازیار