پهنه بندی خشکسالی در دشت هلیلان با استفاده از نمایه استاندار بارش SPI

سال انتشار: 1393
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 681

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

SDRNR01_007

تاریخ نمایه سازی: 27 آبان 1393

چکیده مقاله:

خشکسالی یکی ازمهمترین مخاطرات محیطی است که تقریبا درتمامی مناطق آب وهوایی جهان با شدتهای مختلف به وقوع می پیوندد دراین پژوهش ازنمایه بارش استاندارد spi به منظور پهنه بندی خشکسالی دردشت هلیلان استفاده شد دراین تحقیق ازداده های بارش سالیانه 5ایستگاه موجود استفاده شد و مقادیر Spi برای هرایستگاه درطول دوره زمانی 1391-1379 محاسبه شد نتایج نشان داد که درطول دوره زمانی 13ساله 4دوره خشکی درسالهای 1379و1386و1387و1390 اتفاق افتاده است سپس با استفاده ازروش عکس فاصله نقشه های گستره فراوانی درمقیاس سالانه ترسیم و مورد ارزیابی قرارگرفت نتایج نشان داد که درسالهای 1386و1387و1390 تمام پهنه های منطقه تحت تاثثیر خشکسالیهای ضعیف تاشدید بوده اند پایش خشکسالی میتواند زمینه سازبرنامه ریزی جهت مقابله با آن می باشد

نویسندگان

زاهده حیدری زادی

دانشجوی کارشناسی ارشد بیابانزدایی، دانشگاه ایلام.

عبدالرضا محمدی

دانشجوی کارشناسی ارشد بیابانزدایی، دانشگاه ایلام.

ثریا یعقوبی

دانشجوی کارشناسی ارشد بیابانزدایی، دانشگاه ایلام.