مطالعهی تاثیر وزن و هندسهی ساختمان بر نشست سطح زمین ناشی از تونلسازیمرحلهای با استفاده از روش عددی اجزای محدود

سال انتشار: 1392
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 825

فایل این مقاله در 12 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_TUSE-2-2_003

تاریخ نمایه سازی: 12 آبان 1393

چکیده مقاله:

با توجه به مشکلات ترافیکی شهرهای بزرگ، نیاز به ساخت تونلهای شهری اجتنابناپذیر است. حفر تونلسبب تغییر میدان تنش برجا شده و یک ناحیهی تغییر مکان در محدودهی اطراف تونل بوجود میآورد. دراین خصوص نه تنها ساختمانهای مجاور تحت تاثیر حفاری تونل قرار میگیرند؛ بلکه میدان تنش و تغییرمکان حاصله، متاثر از مشخصات ساختمانهای مجاور خواهد بود. این موضوع یکی از جنبههای مهمتونلسازی محیط شهری است. بنابراین لازم است پیش از مرحلهی ساخت، پارامترهای موثر بر این رابطهیمتقابل بررسی شود. در این پژوهش فاکتورهای اصلی ساختمان نظیر وزن، عرض و طول آن، با استفاده ازروش اجزا محدود بصورت سهبعدی شبیهسازی شده است. نتایج نشان میدهد، حضور ساختمانهای سطحیاثرات دوگانهای بر گودی نشست سطح زمین دارند. افزایش وزن ساختمان موجب افزایش نشست سطح زمینشده و از طرفی، صرف نظر از وزن ساختمان، بواسطهی وجود پی ساختمان و صلبیت ناشی از آن، که موجب بهبود شرایط زمین میشود،نشست در سطح زمین نسبت به شرایط بدون وجود ساختمان،کاهش مییابد. افزایش عرض ساختمان منجر به کاهش نشست در سطح زمینشده و افزایش طول ساختمان، نشست در سطح زمین را افزایش میدهد. هر چند عرض ساختمان فاکتور موثرتری نسبت به طول ساختمان درمهار رفتار متقابل ساختمان تونل است.

کلیدواژه ها:

تونلسازی مرحلهایتونلهای صدر نیایش -اجزای محدوداندرکنش ساختمان تونل -نشست سطح زمینوزن ساختمانهندسهی ساختمان

نویسندگان

فرشاد کولیوند

کارشناس ارشد مکانیک سنگ گروه معدن دانشگاه لرستان

مصطفی شریف زاده

دانشیار دانشدکه مهندسی معدن دانشگاه صنعتی امیرکبیر