بررسی مفهوم شهروندی و تحلیل جایگاه آن در قوانین و مقررات مدیریت شهری

سال انتشار: 1389
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 672

فایل این مقاله در 15 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ANDISHESARA01_058

تاریخ نمایه سازی: 7 آبان 1393

چکیده مقاله:

در عصر حاضر شهرنشینی به عنوان یک پدیده اجتماعی یکی از ضروریا تزندگی محسوب می شود شهرها به عنوان مراکز سکونتی دارای کالبد و کارکردهای متفاوتی هستند. اداره امور شهر و رسیدگی به خواستها و انتظاراتشهروندان، نیازمند وجود بسترها و زمینههایی است که فارغ از دخالت قدرت سیاسی، حوزه حقوق مدنی افراد وگروهها را دربرمیگیرد. در چنین فضا و بستری است که شهروندی زمینه بروز و ظهور پیدا میکند.در این مقاله هدف اصلی وارسی جایگاه شهروندی در قوانین، مقررات شهری و عناصر مدیریت شهری است. برایبررسی موضوع از روش توصیفی تحلیلی استفاده شده است و برگزیدهای از مجموعه قوانین و مقررات شهری کهمورد عمل و استناد است، مورد تحلیل قرار گرفته است. در این میان، ارتباط میان شهروندان و مدیریت شهری در نظامحقوق شهری کشور و قوانین و مقررات تجلی مییابد.این نوشتار ضمن تحلیل و تشریح بنیانهای نظری شهروندی و حقوق شهری، پیشینه و سیر تحول حقوق شهروندی درایران و نیز جایگاه آن را در قوانین و مقررات شهری کشور مورد واکاوی قرار داده و ارتباط آن با مدیریت شهری تبیینمیگردد.