هویت شهروندی فرهنگی و نقش شهرداری ها

سال انتشار: 1389
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,031

فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ANDISHESARA01_011

تاریخ نمایه سازی: 7 آبان 1393

چکیده مقاله:

شهروندی فرهنگی را میتوان نگاهی فراهستیشناسانه به شهروندی دانست که در آن، سیاست صدا و بازنمایی، مفهومیامری متکثر در نظر گرفته میشود. بدینمعنا که هویت، مفهومی محدود، منسجم و همبسته « خود » پذیرفتهشده است ونمیباشد، بلکه بینشی است که تفاوتهای گروهی را تأیید میکند و بر آن تصریح میورزد. در واقع، شهروندیفرهنگی، گذاری از مفهوم حقوقی، اقتصادی و جمعیتشناختی شهروندی به فرهنگی شدن شهروندی میباشد. با توجهبه این مسئله، در مقاله حاضر، در پی پاسخ به این سؤال میباشیم که آیا مفهوم شهروندی فرهنگی در جامعه ایرانیشکل گرفته است؟ و نقش شهرداری به عنوان نهادی اجتماعی در شکلگیری شهروندی فرهنگی چگونه میباشد؟ برایپاسخ به سؤال فوق، بر مبنای تئوریهای پست مدرنیسم شهروندی، از روش تحلیل کتابخانهای استفاده خواهد شد.یافتههای اولیه تحقیق حاکی از آن است که شهروندی فرهنگی در راستای مدرنیته و به ویژه مدرنیته متأخر و رشدروزافزون تکنولوژیهای ارتباطی میباشد که تکثر معناها را نوید میدهد. با توجه به این مسئله که در ایران، مدرنیته وتفکر مدرن به شکل کامل و منسجمی شکل نگرفته است و هنوز گروههای حاشیهای (همچون اقوام، جوانان و زنان) دربدنه شهری نقش چندانی ندارند، به سختی میتوان شکلگیری شهروندی فرهنگی را تأیید کرد. شهرداری در این میان،به عنوان نهادی اجتماعی در گستره شهری، در شکلگیری شهروندی فرهنگی، میتواند نقش مهمی را ایفا کند