بررسی اثر میزان بذر و روش های کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم رقم کویر در زمین های شور اردکان

سال انتشار: 1387
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 517

نسخه کامل این مقاله ارائه نشده است و در دسترس نمی باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NABATAT10_1044

تاریخ نمایه سازی: 25 مهر 1393

چکیده مقاله:

به منظور بررسی اثر میزان بذر و روش کاشت گندم بر صفات کمی و کیفی گندم در اردکان ، آزمایشی به صورت اسپیلت بلوک در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی در 4 تکرار و دو سال انجام شد . تیمارها شامل 4 روش کاشت (کرتی، کپه ای ، فاروئی و نواری ) و 3 میزان بذر گندم رقم کویر (450، 500 و 550 بذر در متر مربع ) بود. صفات مورد مطالعه شا مل ارتفاع ساقه ، تعداد پنجه ، تعداد دانه در خوشه ، وزن هزار دانه و عملکرد بیوماس بودند . نتایج نشان دادند که کشت گندم به صورت فاروئی و با تراکم 550 بوته در متر مربع بالاترین عملکرد بیوماس را به میزان 11/17 تن در هکتار (4/86 تن دانه و 6/31 تن کاه ) داشت. همچنین بین دو سال اختلاف معنی داری در سطح آماری یک درصد مشاهده شد . تعداد پنجه در روش فاروئی و نواری بالاتر بوده اما تراکم بذر اختلاف معنی داری را در تعداد پنجه ایجاد ننمود. ارتفاع ساقه نیز در روش کشت کرتی بالاترین میزان بود و تیمار کشت کرتی با تراکم 550 بوته در متر مربع بالاترین ارتفاع ساقه را نشان داد . تعداد دانه در خوشه در روش کشت فاروئی و با تراکم 550 بوته در متر مربع بالاترین میزان را نشان داد. بالاترین وزن هزار دانه مربوط به تیمار تراکم 550 بوته در متر مربع و کشت فاروئی با 41/08 گرم بود.

کلیدواژه ها:

گندم ، عملکرد بیوماس و میزان بذر

نویسندگان

حمید ایران نژاد

دانشیار گروه زراعت و اصلاح نباتات پردیس ابوریحان دانشگاه تهران

زینب جوانمردی

کارشناس ارشد پردیس ابوریحان دانشگاه تهران

بهزاد آزادگان

استادیار پردیس ابوریحان دانشگاه تهران