تاثیرسطوح مختلف شوری برخصوصیات مورفولوژیک ومیزان کلروفیل برگ گیاه کنجد (Sesamum indicum L. )

سال انتشار: 1385
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 499

نسخه کامل این مقاله ارائه نشده است و در دسترس نمی باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NABATAT09_955

تاریخ نمایه سازی: 25 مهر 1393

چکیده مقاله:

به منظور بررسی اثر سطوح مختلف شوری برخصوصیات مورفولوژیک و تغییرات عدد کلروفیل متربرگ گیاه کنجد ، تحقیقی در سال زراعی 84-83 د ر گلخانه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد با استفاده از آزمایش فا کتوریل بر پایه طرح کاملا تصادفی با ۳ تکرار اجرا شد. تیمار های آزمایش شامل تر کیبی از پنج سطح مختلف شوری( 2/4، 4/4، 6/4، 8/4، 10/4 دسی زیمنس برمتر ) وچهار توده بومی کنجد (جیرفت، دزفول، مغان وبرازجان ) بود . نتایج نشان داد که صفات اندازه گیری شده متأثر از تنش شوری بود ، به طوریکه شوری باعث کاهش معنی دار درارتفاع گیاه، وزن خشک، وزن خشک اندام هوایی وریشه ، نسبت وزن خشک ریشه به اندام هوایی گیاه شد. اختلاف صفات مورفولو ژیک در بین تود ه ها معنی دار بود و توده های بومی مغان و جیرفت مقاومترین تود ه ها از لحاظ صفات مورفولوژیک، در برابر تغییرات سطوح شوری بودند . عدد کلروفیل متر نیز متأ ثر از تنش شوری بوده و با افزایش شوری تا سطح 6/4 دسی زیمنس بر متر ، افزایش عدد کلروفیل متر مشاهده گردید ، لیکن با افزایش سن و تجمع بیش ازحد نمک دربافت ها که منجر به تخریب کلروپلاستها می گردد، از مقدار کلروفیل برگ و در نتیجه عدد کلروفیل متر قرائت شده کاسته شد . به نظر می رسد که درمیان توده های موردبررسی کنجد ، توده مغان با دار ا بودن بیشترین شدت افزایش عدد کلروفیل متر و نیز بالاترین نسبت وزن خشک ریشه به اندام هوایی به عنوان نمایه ای قابل اعتماد از مقاومت به شوری ، بیشترین سرعت تطابق با شرایط شور را داشته و به عنوان توده مقاوم به شوری قابل توصیه باشد.

نویسندگان

مژگان ثابت تیموری

دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت

حمیدرضا خزاعی

استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی