حل پارادوکس دالامبر در هیدرودینامیک با استفاده از مدل محیط پیوسته کسرات

سال انتشار: 1384
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 5,270

متن کامل این مقاله منتشر نشده است و فقط به صورت چکیده یا چکیده مبسوط در پایگاه موجود می باشد.
توضیح: معمولا کلیه مقالاتی که کمتر از ۵ صفحه باشند در پایگاه سیویلیکا اصل مقاله (فول تکست) محسوب نمی شوند و فقط کاربران عضو بدون کسر اعتبار می توانند فایل آنها را دریافت نمایند.

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ISME13_058

تاریخ نمایه سازی: 21 اسفند 1385

چکیده مقاله:

در ایــن مقالــه، بــه بررســی و ســپس حــل پــارادوکس دالامبــر در هیــدرودینامیک پرداختــه ایــم . در نظریــه ی کلاســیک مکانیک سیالات، از حـل مـسأله ی جریـان بـی چـرخش ( جریـان پتانـسیل ) حـول اجـسام، هـیچ نیـروی پـسایی ایجـاد نمی شود کـه بـا طبیعـت در تنـاقض اسـت . در نتیجـه چنـین انگاشـته مـی شـود کـه جریـان بـی چـرخش تنهـا مـدلی ریاضی از پدیده ی جریان حـول اجـسام بـ وده و قـادر بـه توصـیف کامـل ایـن پدیـده نیـست . در ایـن مقالـه نـشان داده شده است کـه ایـن تنـاقض بـه خـاطر ضـعف در ذات فـرض بـی چرخـشی جریـان نبـوده، بلکـه بـه خـاطر ضـعف مـدل محیط پیوسـته ی کلاسـیک نـاویر - اسـتوکس مـی باشـد و در واقـع بیـان ایـن پـارادوکس بـا قاطعیـت و دقـت علمـی صــورت نگرفتــه اســت . همچنــین نــشان داده شــده کــه مــدل هــای محــیط پیوســته ی غیرکلاســیک و دقیــق تــر ماننــد مدل کسرات دچار چنین تناقضی نمی شوند

کلیدواژه ها:

نویسندگان

غلامعلی عاطفی

استادیار دانشکده ی مهندسی مکانیک دانشگاه علم و صنعت ایران

امین موسائی

دانشجوی کارشناسی دانشکده ی مهندسی مکانیک دانشگاه علم و صنعت ایران