ارزیابی کاربرد علف کش های انتخابی در مراحل رشد فنولوژیک، بر کنترل تنوع زیستی و وزن خشک علف های هرز و عملکرد غده قابل فروش سیب زمینی

سال انتشار: 1391
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 481

فایل این مقاله در 6 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NSBDIAE02_332

تاریخ نمایه سازی: 22 اردیبهشت 1393

چکیده مقاله:

به منظور بررسی تأثیر کنترل تنوع زیستی علف های هرز تابستانه در سیب زمینی رقم آگریا، آزمایشی در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار بصورت اسپیلیت پلات با چهار فاکتور اصلی (سه نوع سم به نام های اولتیما، اکوتیپ و پنتر و شاهد) و سه فاکتور فرعی (زمان مصرف سموم 20، 25 و 30 سانتی متری بوته های سیب زمینی) در سال زراعی 90-89 در شهرستان اردبیل به اجرا درآمد. تجزیه واریانس صفات مورد مطالعه در این آزمایش نشان داد که بین تیمارهای مختلف سموم از نظر صفت وزن خشک علف های هرز بین سموم مختلف تفاوت معنی دار وجود ندارد اما به طور میانگین معادل 59/2% نسبت به شاهد کاهش نشان داد. در صفت عملکرد غده قابل فروش هم علف ک ش های مختلف نسبت به هم اختلاف معنی داری نداشته و متوسط عملکرد غده قابل فروش در این سه تیمار معادل 28/5 درصد بیشتر از شاهد بود. مقایسه میانگین صفات مورد بررسی نشان داد ک ه به طور کلی کاربرد سموم علف کش نسبت به شاهد آزمایش، وزن خشک علف های هرز را به شدت کاهش می دهد. میانگین عملکرد غذه قابل فروش در تیمارهای اولتیما، اکوتیپ و پنتر به ترتیب 32/6، 31/7 و 30/1 تن در هکتار بود.

نویسندگان

شکور نصرت پور

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، گروه زراعت و اصلاح نباتات، تبریز، ایران

بهرام میرشکاری

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، گروه زراعت و اصلاح نباتات، تبریز، ایران

داود حسن پناه

اصلاح نباتات، دکترا، استادیار پژوهش مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اردبیل