تحلیل عملکرد الگوگذاری وتعیین اهداف ایمنی راه با استفاده ازتحلیل پوششی داده ها

سال انتشار: 1392
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 667

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JTE-4-4_007

تاریخ نمایه سازی: 10 فروردین 1393

چکیده مقاله:

دراین تحقیق اطلاعاتی ازگذشته درزمینه اقدامات و شاخصهای عملکرد قبلی سازمان های مختلف درجهت کاهش سوانح و تلفات ترافیکی مورد استفاده قرارگرفته است این سیستم باهدف تعیین کارایی اقدامات انجام شده درهرسال بین استانهای مختلف و تعیین اهداف اینده طراحی شده است تعیین کارایی های نسبی بین استانهای مختلف با استفاده ازروش تحلیل پوششی داده ها انجام شده است اطلاعات برای تحلیل و کاربرددربرنامه ریزی ایمنی راه براساس روش ارایه شده دراین تحقیق شامل مجموعه های ازشاخصهای عملکردی است که عمدتا توسط کمیسیون ایمنی راه های کشور تنظیم شده است درنتایج تحقیق مقدارشاخص ناکارایی شامل نسبت مجموع وزن دار نرخ تلفات به مجموع وزن دارشاخصهای عمکلرد ایمنی راه برای 60واحد تصمیم دربرگیرنده 30استان ایران دردوسال 1387و1388 محاسبه شده است براساس این شاخص ناکارایی بدست امده الگوگذاری و تعیین واحدهای موفق درتامین ایمنی راه انجام شده و اهداف سایراستانها براساس فعالیت های انجام شده دراین ستانهای موفق شناسایی میشود درانتهای این مقاله مباحث قابل بحث پیرامن تحلیلهای انجام شده ارایه گردیده است که شامل تحلیل واحدهای کارا و مقایسه ناکارایی بین دوسال میشود

کلیدواژه ها:

شاخصهای عملکردایمنی راه ، تحلیل پوششی داده ها ، الگوگذاری ، تعیین اهداف ، ریسک تلفات جاده ای

نویسندگان

حمیدرضا بهنود

مسئول مکاتبات دانشجوی دکتری دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد مشهد ایران

اسماعیل آیتی

استاددانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهدمشهد ایران

محمدعلی پیرایش نقاب

استادیاردانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهدمشهد ایران