تع یین ارزش زمانی کاربران شبکه راه در معابر قیمت گذاری شده شهری

سال انتشار: 1392
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 984

فایل این مقاله در 18 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JTE-4-3_007

تاریخ نمایه سازی: 10 فروردین 1393

چکیده مقاله:

در اقتصاد حمل و نقل برای محاسبه فواید ناشی از کاهش زمان سفر استفادهک‏نندگان ، نیاز به تعیین ارزش زمانی آنهاست که این مقدار به صورت نرخ حاشیه ای جایگزینی زمان سفر به ازای پول در تابع عملکرد یک راننده تعریفمی شود. در مدل های سنتی ارزش زمانی، به نرخ دستمزد افراد توجه شده و به سایر پارامترهای مرتبط با زمان، شخص و سفر کمتر توجه گردیده است. بنابراین در مدل پیشنهادی برای محاسبه ارزش زمانی از یک رویکردتحلیلی استفاده شد که برخلاف مدل های سنتی ، فرض ثابت بودن مطلوبیت حاشیه ای پارامترها در آن درنظر گرفته نمی شود. در این مدل با رویکرد بیشینه سازی تابع مطلوبیت کاربران و با درنظر گرفتن قیود زمانی و مالینسبت به حل یک مدل برنامه ریزی اقدام و سپس با استفاده از ضرایب لاگرانژ محدودی تهای تعریف شده برای تابع هدف، شرایط مرتبه اول تعیین شد. در ادامه از نظریه سیمون و بلوم جهت بسط تیلور پارامترها حول نقطه میانگین شان استفاده و در نهایت با مشت قگیری نسبت به زمان سفر و هزینه برنامه سفر، مقدار ارزش زمانی براساسپارامترهای تعریف شده محاسبه گردید. برای جمع آوری اطلاعات جهت پرداخت مدل از روش رجحان بیان شده در محدوده زوج و فرد شهر تهران استفاده شد. در حدود 650 پرسشنامه شامل سناریوهای قیمت گذاری و سایرمشخصات موردنظر کاربران جمع آوری و از اطلاعات آنها برای پرداخت مدل محاسبه ارزش زمانی با استفاده از یک مدل لوجیت دوتایی اقدام شد که نشان می داد استفادهک‏نندگان در تقابل با شرایط مالی و زمانی هر گزینه، با چه احتمالی نسبت به انتخاب خودروی شخصی اقدام م یکنند. در نهایت، مقدار ارزش زمانی افراد برابر با 43760ریال برآورد و همچنین مشخص شد که در صورت وضع مقدار ارزش زمانی به عنوان عوارض ورود به محدوده در شرایط کنونی، حدود 40 درصد از استفادهک‏نندگان وسیله شخصی را برای رفت و آمد انتخاب می کنند

کلیدواژه ها:

ارزش زمانی استفاده کنندگان ، قیمت گذاری تراکم ، روش رجحان بیان شده

نویسندگان

بابک میربهاء

دانشجوی دکتری، دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

محمود صفارزاده

مسئول مکاتبات، استاد، دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

سیداحسان سیدابریشمی

استادیار، دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

سعید شرافتی پور

کارشناس ارشد، پژوهشگاه حمل و نقل طراحان پارسه، تهران، ایران