بسط توابع زمان سفر- حجم برای راههای دوخطه دوطرفه برون شهری ایران

سال انتشار: 1391
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 827

فایل این مقاله در 14 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JTE-4-2_002

تاریخ نمایه سازی: 8 خرداد 1396

چکیده مقاله:

توابع زمان سفر- حجم در برنامه ریزی حمل و نقل و مهندسی ترافیک کاربرد گسترده ای دارند. این روابط برای شرایط هندسی، ترافیکی و کنترلی مختلف به دست آمده و در تحلیلهای ظرفیت و سطح سرویس ونیز مدلهای تخصیص ترافیک بکار برده می شوند. با وجود سهم قابل توجهی که راههای دوخطه دوطرفه از کل راههای کشور دارند، تاکنون مطالعات جامعی در راستای به دست آوردن این روابط، ویژه راههای ایرانصورت نگرفته است. این درحالی است که شرایط فیزیکی و ترافیکی متفاوتی در راههای کشور، نسبت به سایر کشورها حاکم است. بنابراین استفاده مستقیم از آ یین نامه های سایر کشورها برای طراحی و ساخت راههایکشور، دقت محاسبات را کاهش خواهد داد. این تحقیق با هدف ارایه مدلهای زمان سفر -حجم در راههای دو خطه ایران در سه منطقه هموار، تپه ماهور و کوهستانی، با استفاده از داده های میدانی و اطلاعات حاصل ازشبیه سازی صورت گرفته است. به دلیل کمبود آمار و اطلاعات کافی و دقیق، بویژه در حجمهای بالا و نزدیک به ظرفیت، رویکرد شبیه سازی انتخاب شده و از نرم افزار شبیه ساز TWOPAS برای تولید داده ها بهره گیری شده است.با تحلیل داده های به دست آمده، توابع زمان سفر- حجم برای مناطق توپوگرافی مختلف به دست آمده اند. مدل نهایی ارایه شده به صورت تر یکبی از بخش خطی )نسبت حجم به ظرفیت کمتر از 0/ 6( و بخش منحنی )نسبت حجم به ظرفیت بیشتر از 0/ 6( و با درجه اطمینان بالاتر از % 95 به دست آمده است. روابطزمان سفر-حجم پیشنهادی در این تحقیق به خوبی می تواند تغ ییرات مقدار زمان سفر در برابر افزایش حجم ترافیک را برای راههای دوخطه ایران توضیح دهد

کلیدواژه ها:

راههای دوخطه ، توابع زمان سفر- حجم ، شبی هسازی جریان ترافیک

نویسندگان

بهنام امینی

مسئول مکاتبات، استادیار، دانشکده فنی و مهندسی، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه بین المللی امام خمینی، قزوین، ایران

حنا اسرافیلی

کارشناس ارشد، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه بین المللی امام خمینی، قزوین، ایران