بکارگیری روش AHP فازی گروهی در انتخاب بهترین تأمین کننده ناوگان ریلی

سال انتشار: 1391
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 814

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JTE-4-2_001

تاریخ نمایه سازی: 8 خرداد 1396

چکیده مقاله:

توجه ویژه به صنعت حمل و نقل ریلی در سالهای اخیر منجر به تدوین اهدافی در سیاستهای ریلی، همچون افزایش میانگین احداث خطوط جدید به رقم 1000 کیلومتر در سال، در برنامه پنجم توسعه کشور شده است.از سوی دیگر، افزایش طول خطوط راه آهن کشور مستلزم افزایش تعداد ناوگان ریلی به سطحی متناسب با توسعه خطوط خواهد بود. این در حالی است که تأمین ناوگان در حال حاضر از سوی کشورهای صاحب اینفنآوری صورت می گیرد و به این منظور برای انتخاب تأمین کننده ناوگان ریلی، دستیابی به روشهای جامع و مبتنی بر ضوابط در کشور احساس می شود. هدف از این مقاله استفاده از روش AHP فازی در انتخاب بهترینتأمین کننده ناوگان ریلی است. در این راستا معیارها و گزینه های موجود در انتخاب تأمین کننده ناوگان توسط کارشناسان، گزینش شده و پس از انجام مقایسه های زوجی بین معیارها و گزینه ها، بر اساس نظراتارایه شده، نتایج حاصل از مقایسه ها به ساختار فازی تبدیل شده است. همچنین در کنار گزینشهای صورت گرفته، هر کارشناس برای تصمیم خود یک سطح اطمینان نیز در نظر می گیرد. سپس طی چهار مرحله، اولویت بندی گزینه ها انجام می شود. در گام نخست، اوزان معیارها و گزینه ها نسبت به معیارها تعیین می شود. سپسوزنهای تصمیم گیرندگان مشخص شده و در ادامه با تلفیق گامهای اول و دوم، اوزان نهایی حاصل می شود.در گام پایانی رتبه بندی گزینه ها مشخص می شود. نتایج حاصل از این بررسی نشان می دهد که با توجه بهگزینه ها و شرایط موجود، تأمین ناوگان ریلی از کشور آلمان در اولویت است و نیاز به بازنگری در روند کنونی انتخاب تأمین کنندگان ناوگان ریلی وجود دارد

کلیدواژه ها:

تصمیم گیری چند معیاره گروهی ، تحلیل سلسله مراتبی فازی ، ارزیابی و انتخاب تأمین کنندگان ، ناوگان ریلی

نویسندگان

حمیدرضا احدی

استادیار، دانشکده مهندسی راه آهن، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران

سیداحسان مشهدی عباس

مسئول مکاتبات، کارشناس ارشد، دانشکده مهندسی راه آهن، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران

مجید خشکرودیان

کارشناس ارشد، دانشکده مهندسی راه آهن، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران