تخصیص بهینه لوکوموتیوها به قطارهای برنامه ریزی شده در راه آهن جمهوری اسلامی ایران

سال انتشار: 1390
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 755

فایل این مقاله در 11 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JTE-3-1_002

تاریخ نمایه سازی: 8 خرداد 1396

چکیده مقاله:

خطوط ریلی شامل ناوگان بزرگی از انواع گوناگون لوکوموتیوها است. یکی از اهداف بهره برداری راه آهن درشبکه ریلی، تخصیص لوکوموتیوها به قطارها است. با توجه به توسعه شبکه و از سرویس خارج شدن برخیلوکوموتیوها، بهره برداری بهینه از لوکوموتیوها از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در حال حاضر با توجه به سنتی بودن تخصیص، بهره برداری مناسبی از لوکوموتیوها وجود ندارد که یکی از علتهای آن تخصیص ندادنمناسب لوکوموتیوها به قطارهاست. در پژوهشهای صورت گرفته تاکنون مواردی مانند قدرتهای متفاوت هر لوکوموتیو، امکان تر یکب لوکوموتیوهای غیر همنوع و استفاده از لوکوموتیوهای مسافری و باری در نظرگرفته نشده است. بنابراین در این پژوهش، مدل ریاضی جدیدی برای تخصیص لوکوموتیوها به قطارها که با ساختار راه آهن جمهوری اسلامی ایران)ج.ا.ا.( تناسب بیشتری دارد، ارایه می شود. مدل ارایه شده با استفاده از نرم افزار GAMS با حل کننده Cplex 7.0 حل شد و نشان می دهد که می توان با تخصیص بهینه لوکوموتیوهابه قطارها با شرایط موجود تقریبا % 20 صرفه جویی در استفاده از لوکوموتیو ایجاد کرد.

نویسندگان

حسن حاله

استادیار، دانشکده مهندسی صنایع و مکانیک، دانشگاه آزاد اسلامی قزوین، ایران

حمیدرضا بخشی

استادیار، دانشکده فنی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران

سیدرسول حسینی

مسئول مکاتبات، کارشناس ارشد، دانشکده مهندسی صنایع و مکانیک، دانشگاه آزاد اسلامی قزوین، ایران