متدولوژی و ارزیابی کاربرد مد لهای لاجیت در انتخاب مسیر رانندگان

سال انتشار: 1389
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 835

فایل این مقاله در 14 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JTE-1-3_004

تاریخ نمایه سازی: 10 فروردین 1393

چکیده مقاله:

فرضیات مختلف رفتاری رانندگان در انتخاب مسیر موجود است که یکی از زمینه های توسعه مد لهای انتخاب مسیر رانندگان می باشند. معمولاً انتخاب مسیر بر اساس هزینه عمومی هر گزینه )مسیر( انتخابیصورت م یگیرد که البته بصورت قطعی قابل تع یین نیستند. مفهوم عدم قطعیت مدل های انتخاب، منجر به استفاده از مدل های احتمالی و در راس آنها مدل های لاجیت در تخصیص ترافیک شده است. شرط استقلالگزین ههای نامرتبط در مد لهای لاجیت-که در مدل لاجیت چندجمله ای نقض می شد-در تحقیقات متعدد، پیشرفت و توسعه مدل های لاجیت جدید را در پی داشته است که از آن به مدل های لاجیت توسعه ی‌افته یادمی شود. در این تحقیق ضمن جمع آوری مبانی ریاضی مدل لاجیت چندجمله ای به همراه مد لهای لاجیت توسعه یافته، این مدل ها بصورت یک جا روی شبکه آلسوپ اجرا و پیاده سازی شد تا امکان سنجی و مقایس های بین نتایج آنها صورت گیرد. نتیجه مقایسه، تفاوت در خروجیهای مدل های لاجیت مختلف در حجمهای تقاضای میانی بوده است؛ به نحوی که در حجم های پا یین تقاضا و در حجم های بالای تقاضا )در حدود دو برابر حجم های پا یین تقاضا( تفاوتی در نتایج مدل های مختلف وجود ندارد. جدا از امکان مقایسه و تحقیق نتایج این مد لها روی یک شبکه، بحث پیاده سازی و بکارگیری الگوریتم بارگذاری شبکه، استفاده از توابع هزینه وابسته به حجم، ساختار الگوریتم متوسط متوالی و اثرات تقاطعات نیز در این تحقیق مدنظر قرار گرفته است.

نویسندگان

حمید بهبهانی

استاد دانشکده عمران، دانشگاه علم وصنعت ایران، تهران

فرشیدرضا حقیقی

دانشجوی دکتری برنامه ریزی حمل ونقل، دانشکده عمران، دانشگاه علم وصنعت ایران، تهران