مقاوم سازی لرزه ای پلهای قوسی مصالحبنایی به روش پس تنیدگی با استفاده از روش المان مجزا

سال انتشار: 1388
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 760

فایل این مقاله در 19 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JTE-1-2_001

تاریخ نمایه سازی: 10 فروردین 1393

چکیده مقاله:

تحلیل جامع سازه های مصالح بنایی ازجمله بناهای تاریخی مانند پل های قوسی( چالش های مهمی را در مقابل مهندسان طراح ایجاد میکند که شاید بتوان این چالش ها را به پیچیدگی های الگوهای خاص رفتاری به دلیل وجود ناپیوستگی ها و نیز تکنیک های ساخت وسازسنتی آنان نسبت داد. در واحد های مصالحبنایی، بخش مهمی از تغییرش لها به خاطر حرکت احتمالی بین بلو کهای تشکیلدهنده سازه میباشد. روش تحلیلی المان مجزا، براس اس نمایش صریح بلوک ها و درز ها، ابزار عددی قدرتمندی است که میتواند بیشتر به جزئیات اجزای معماری ساز ههای مصالح بنایی بپردازد. در این تحقیق، کاربرد روش المان مجزا در محیط های ناپیوسته متشکل از مصالح بنایی مورد مطالعه قرار میگیرد که در آن از برنامه سهبعدی 3DEC استفاده شده است. بدین منظور و در ابتدا برای کسب اطمینان از عملکرد برنامه و تبیین رفتارمصالح بنایی در مد ل های عددی المان مجزا، به حل و مقایسه نتایج مثا لهای مختلف1 مصالح بنایی و سپس به مدل اصلی پل قوسی پرداخته می شود. در این تحقیق، با مطالعه عددی رفتارلرزه ای قوس های مصالح بنایی سنگی در یک مدل المان مجزا )با استفاده از تحلیلهای تاریخچه زمانی( پاسخهای سا زهای به دست آمده و فرآیند خرابی به شکل مناسبی شبیهسازی شده است. در این شبی هس ازی با یک رویکردکلی به بررسی اثر زلزله بر روی قو سهایمزبور و نحوه بروز خرابی در آنها پرداخته میشود. یکی از شیوههای رایج بهسازی رفتار در شیبهایی سنگی و تونل ها استفاده از تکنیک پس تنیدگی است. در این مقاله، ضمنبررسی امکان استفاده از این تکنیک برای مقاومسازی لرزهای پل های قوسی مصالح بنایی، میزان کارایی آن برای این پل ها مورد مطالعه قرار گرفته است. نتایج حاصل از تحلیل های روش المان مجزا بیانگر قابلیت مناسب این روش برای مقاو مسازی لر زه ای پل های قوسی مصالح بنایی است.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

شهرام احمدوند

کارشناس ارشد مهندسی زلزله، دانشگاه تربیت مدرس

ناصر خاجی

دانشیار مهندسی زلزله، دانشگاه تربیت مدرس

مسعود سلطانی محمدی

دانشیار مهندسی زلزله، دانشگاه تربیت مدرس