بررسی نقش مشخصات سیستم حائل ریل در تحلیل روسازی راه آهن

سال انتشار: 1388
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 741

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JTE-1-1_007

تاریخ نمایه سازی: 10 فروردین 1393

چکیده مقاله:

سیستم حائل ریل متأثر از شرایط تعمیر و نگهداری در بازه زمانی طول عمر خط بوده و م یتواند در طول زمان براثر ضعف در سیستم تعمیر و نگهداری از رفتار خطی خارج شده و در اثر تکرار بارگذاری رفتار متفاوتی ر ا از خودنشان دهد.این واقعیت نیاز به اهمیت توالی عملیات تعمیر ( بخصوص پایدارساز ی) خط را در راهآهن نشان میدهد. در این تحقیق، ابتدا روشهای رایج در تحلیل روسازی را هآهن بررسی شده و سپس تحلیل روسازی با فر ض رفتارمکانیکی سیستم حائل ریل و با لحاظ کردن شیوه نگهداشت خط بحث گردیده است. نتایج حاصل شده در این تحقیق میبن افزایش مقادیر تنش خمشی و خیز ریل (دو معیار اصلی در طراحی ریل) در اثر رفتار غیر خطی سیستم حائل ریل میباشند. دو راهکار جهت جلوگیری از شکست ری ل و کاهش ریسک در ایمنی سفر دراین پژوهش ارایه شدهاست: ( 1) افزایش ضرایب اطمینان در طراحی رایج ریل و ( 2) حفظ شرایط سیستم حائل ریل در حوزه رفتار خطی در طول عمر روسازی را هآهن.

نویسندگان

جواد میرمحمدصادقی

دانشیار، دانشکده مهندسی راه آهن

محمد وریاخورده بینان

دستیار تحقیقاتی، دانشگاه علم و صنعت ایران