کاربرد درجه روز گرمایشی و سرمایشی در تعیین مقدار انرژی و سوخت مورد نیاز و قابلیت سکنیپذیری مناطق مختلف کشور

سال انتشار: 1381
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 7,014

فایل این مقاله در 7 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CECB02_164

تاریخ نمایه سازی: 17 آبان 1384

چکیده مقاله:

درجه روز گرمایشی و درجه روز سرمایشی از عواملی هستندکه بستگی به درجه حرارت متوسط هوا در طی یک روز دارند و نشاندهنده این هستند که چه میزان باید درجه حرارت متوسط هوا در طی یک روز افزایش یا کاهش یابد تا برای زندگی انسان مناسب شود و از طرف دیگر چه مقدار انرژی باید صرف گرم کردن یا حنککردن هوا کرد. در این مقاله درجه روز گرمایشی و سرمایشی برای شهرهای تهران، شیراز، بندرعباس، رشت، اهواز، شهرکرد و زابل محاسبه شدهاند و نتیجه نشان میدهدکه مصرف سوخت در اهواز و بندرعباس در ماههای گرم سال زیاد و قابلیت سکنیپذیری شهرهای فوقالذکر کم است و نیز مصرف سوخت در شهرکرد در ماههای سرد سال زیاد و قابلیت سکنیپذیری این شهر در ماههای سرد کم میباشد. همچنین از پارامترهای درجه روز گرمایشی و سرمایشی میتوان درتعیین مناطق و اقالیم مناسب برای زندگی وتوسعه مناطق شهری و مکانیابی مناسب برای شهرها، استفادههای علمی زیادی کرد

کلیدواژه ها:

درجه روز گرمایشی ، درجه روز سرمایشی ، درجه حرارت متوسط هوا ، مصرف سوخت و انرژی ، قابلیت سکنیپذیری

نویسندگان

پرویز حقیقت جو

عضو هیئت علمی گروه آبیاری، دانشکدهکشاورزی دانشگاه زابل