بررسی فصلی تنوع زیستی فیتوپلانکتون ها در خور آذینی (شرق استان هرمزگان)

سال انتشار: 1391
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,086

فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

HESD02_031

تاریخ نمایه سازی: 22 فروردین 1393

چکیده مقاله:

تنوع زیستی یکی از مباحث مهم در اکوسسیتم دریایی است. خورهای مانگرویی غنی ترین بخش اکوسیستم های دریایی می باشند. تنوع زیستی، تراکم و پراکنش فیتوپلانکتون ها به صورت فصلی در خور آذینی در شرق هرمزگان مورد مطالعه قرار گرفت. فیتو پلانکتون ها به روش حجمی، با استفاده از تور پلانکتون گیری در 3 ایستگاه نمونه برداری گردید. همه تست های آماری با استفاده از برنامه نرم افزاری SPSS12 انجام شد. از آزمون آنالیز واریانس یکطرفه تست Turkey برای مقایسه بین شاخه های خور، فصول و ایستگاهها استفاده گردید. نتایج نشان داد که فیتوپلانکتون ها شامل 30 جنس بوده که دیاتومه ها جنس غالب بوده اند. حداکثر و حداقل شاخص شانون برای فیتوپلانکتون ها در بهار و تابستان به ترتیب 82/0 و 21/0 بدست آمد. هیچ اختلاف معنی داری برای تنوع زیستی فیتوپلانکتون ها در ایستگاهها مشاهده نشد اما از نظر فصلی اختلاف معنی داری داشتند (05/0 > p).

نویسندگان

محمدرضا زاهدی

کارشناس ارشد آموزش (مرکز آموزش علمی کاربردی جهاد کشاورزی هرمزگان

محمدرضا طاهری زاده

استادیار (دانشگاه هرمزگا)

محمد درویشی

کارشناس ارشد ارزیابی ذخایر (پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان)

علیرضا نظری بجگان

کارشناس ارشد آموزش (مرکز آموزش علمی کاربردی جهاد کشاورزی هرمزگان)