بهینه سازی استخراج پارافین از نفت سفید با استفاده از روش تاگوچی

سال انتشار: 1384
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,663

فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NICEC10_346

تاریخ نمایه سازی: 6 بهمن 1385

چکیده مقاله:

پارافین ها ی خط ی به عنوان ماده اول یه در ساخت مواد پاک کننده استفاده م ی شود . درایـ ن کـار پژوهشی شرا یط به ینه برا ی جداساز ی پاراف ین ها ی خط ی از نفت سف ید با استفاده از روش طراح ی آزمایش تاگوچ ی بدست آمد . از محلول اشباع اوره به عنوان عامل کمپلکس کننده و از مت یل ات یل کتون به عنوان حلال نفت سف ید استفاده شد . با استفاده از روش تاگوچی مقـاد یر بهینـه فـاکتور هایی نظ یر حجم مت یل ات یل کتون مصرف ی، حجم محلول اشباع اوره، دما ی و اکنش، دما ی محلـول اشباع اوره و دما ی واکنش با انجام هشت آزما یش تع یین شد . علاوه برا ین برهم کنش فاکتورهـا ی حجم متیل ات یل کتون با حجم محلول اوره و دما ی واکنش ن یز برس ی شدند کـه بـرهم کـنش اول معنی دار بود . تحلیل نتا یج و آنال یز وار یانس با استفاده از نرم افـزار Qualitek-4 انجـام شـد و نشان داد که زمان واکنش ، حجم مت یل اتیل کتون و دمای محلول اشباع اوره به ترتیب بیـ شترین تاثیر را بر میزان اسخراج دارند .

نویسندگان

علیقلی نیایی

دانشگاه تبریز، دانشکده شیمی، گروه شیمی کاربردی

داریوش سالاری

دانشگاه تبریز، دانشکده شیمی، گروه شیمی کاربردی

سیدرضا نبوی

دانشگاه تبریز، دانشکده شیمی، گروه شیمی کاربردی

وحید وطن پورسرعین

دانشگاه تبریز، دانشکده شیمی، گروه شیمی کاربردی