کاربرد نرم افزار SAMS2007 در مدل سازی اقلیم آینده استان کردستان جهت پیش بینی دما و بارندگی (مطالعه موردی: ایستگاه سینوپتیک سنندج)

سال انتشار: 1392
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 859

فایل این مقاله در 6 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

KSAHC01_002

تاریخ نمایه سازی: 29 بهمن 1392

چکیده مقاله:

به علت پیچیدگی و عدم داشتن دانش کافی در مورد فرایندهای فیزیکی موجود در چرخه هیدرولوژیکی، ساخت مدل های آماری و گسترش آنها برای بیان این فرایندها همیشه مورد توجه مهندسین بوده است. همچنین اساس بسیاری از تصمیم گیری-ها در فرایند های هیدرولوژیکی و بهره برداری از منابع آب بر پایه پیش بینی و تحلیل سری های زمانی می باشد. در این مطالعه، داده های دما و بارندگی ماهانه شهر سنندج از سال 1960 تا 2011 با استفاده از نرم افزار SAMS2007 و مدل های پریودیک موجود در این بسته نرم افزاری مدل سازی و تا سال 2026 پیش بینی شدند. مدل های PARMA(0,1) و PARMA(1,1) با داشتن کمترین مقدار معیار آکایکه به عنوان مدل های برتر مورد استفاده قرار گرفتند. ضریب همبستگی مدل های منتخب جهت مدل سازی دما و بارندگی به ترتیب 956/0و 787/0 محاسبه گردیدند که نشان از دقت قابل قبول مدل های برازشی دارد. نتایج نشان داد دمای هوا و بارندگی شهر سنندج در سال های آینده افزایش خواهد داشت و استفاده از نرم افراز SAMS2007 نیز در مدل سازی عوامل اقلیمی موثر بوده است.

کلیدواژه ها:

مدل سازی سری های زمانی ، پیش بینی خشک سالی ، پیش بینی دما ، مدل های PARMA

نویسندگان

محمد ناظری تهرودی

دانشجوی کارشناسی ارشدمنابع آب

فرشاد احمدی

دانشجوی کارشناسی ارشدمنابع آب

کیوان خلیلی

استادیاردانشگاه ارومیه

زهرا ناظری تهرودی

دانشجوی کارشناسی ارشدآبخیزداری