کاربرد نرم افزارهای شبیه ساز MTDATA و Thermo-Calc در محاسبه نمودارهای فازی سیستم Fe-C-Al-Si

سال انتشار: 1383
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 5,248

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CIMS08_018

تاریخ نمایه سازی: 21 آذر 1385

چکیده مقاله:

Thermo-Cal و MTDATA این نرم افزارها جهت استحاله فازی یا شبیه سازی فرایند ها کاربرد دارند که بستگی به نـوع پایگـاه داده هـایی دارد که در اتصال با آن ها می باشد . نمودارهای فازی سیستم آهن - کربن - آلومینیوم - سیلیـسیم ) ) Fe-C-Al-Si بـا بکـ ار بردن نرم افزارهای MTDATA و Thermo-Cal و بکارگیری پایگاه داده های SGTE محاسبه گردیدند تا فازهای موجود در درجه حرارت های متفاوت و محـدوده ترکیـب شـیمیایی مـورد نظـر در شـرایط تعـادلی تعیـین شـوند . مشاهده می گردد که افزایش آلومینیوم باعث تغییرات تعادلی آهن - کربن در این ترکیبات آلیاژی می شود . ناحیـه آستنیت با افزایش آلومینیوم کاهش یافته و برای چدن های حـاوی حـدود 4/88 درصـد آلومینیـوم یـا بیـشتر هـیچ نشانی از یک ناحیه آسـتنیتی نمـی باشـد . نتـایج دیگـر از عملیـات حرارتـی و دیلاتـومتری در تلفیـق بـا مـشاهدات میکروسکوپ نوری و الکترونی بیا نگر توافق خوب نمودارهای فازی محاسبه شده برای مقادیر کم و مقدار بـالای 6/16 درصد آلومینیوم می باشد . بـه هرحـال بـرای 4/88 درصـد آلومینیـوم بـا مـشاهدات اخـتلاف وجـود داشـته و تجربیات با آلیاژی حاوی این مقدار Al نشان می دهد که واکنش آستنیت در این آلیاژ اتفاق می افتد، درحـالی کـه شاهدی بر حضور ناحیه γ در نمودار فازی مربوطه نمی باشد . بسته های نرم افزاری قدر تمندی برای محاسبه های تعـادلی و دیـاگرام فـازی هـستند به نـوع پایگـاه داده هـایی دارد که در اتصال با آن ها می باشد . نمودارهای فازی سیستم آهن - کربن - آلومینیوم - سیلیـسیم ) ) Fe-C-Al-Si بـا بکـ ار بردن نرم افزارهای MTDATA و Thermo-Cal و بکارگیری پایگاه داده های SGTE محاسبه گردیدند تا فازهای موجود در درجه حرارت های متفاوت و محـدوده ترکیـب شـیمیایی مـورد نظـر در شـرایط تعـادلی تعیـین شـوند . مشاهده می گردد که افزایش آلومینیوم باعث تغییرات تعادلی آهن - کربن در این ترکیبات آلیاژی می شود . ناحیـه آستنیت با افزایش آلومینیوم کاهش یافته و برای چدن های حـاوی حـدود 4/88 درصـد آلومینیـوم یـا بیـشتر هـیچ نشانی از یک ناحیه آسـتنیتی نمـی باشـد . نتـایج دیگـر از عملیـات حرارتـی و دیلاتـومتری در تلفیـق بـا مـشاهدات میکروسکوپ نوری و الکترونی بیا نگر توافق خوب نمودارهای فازی محاسبه شده برای مقادیر کم و مقدار بـالای 6/16 درصد آلومینیوم می باشد . بـه هرحـال بـرای 4/88 درصـد آلومینیـوم بـا مـشاهدات اخـتلاف وجـود داشـته و تجربیات با آلیاژی حاوی این مقدار Al نشان می دهد که واکنش آستنیت در این آلیاژ اتفاق می افتد، درحـالی کـه شاهدی بر حضور ناحیه γ در نمودار فازی مربوطه نمی باشد .

نویسندگان

علیرضا کیانی رشید

استادیار گروه مهندسی مواد، دانشکده مهندسی شهید نیکبخت، دانشگاه سیست

دیوید ادموندز

استاد دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه لیدز، لیدز، انگلستان