بررسی اثر نرخ کرنش بر مکانیزم تغییر شکل و شکست در فولاد 52St

سال انتشار: 1384
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 4,352

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CIMS09_120

تاریخ نمایه سازی: 17 آذر 1385

چکیده مقاله:

در این تحقیق تاثیر نرخ کرنش بر خواص مکـانیکی و سـطوح شکسـت فـولاد St52 مـورد بررسـی قـرار گرفت . به این منظور نمونه هایی از ورق این فولاد تهیه شد و تا حـد شکسـت بـا نـرخ کرنشـهای ۱۰۰۰ / ۰، ۱۰۰ / ۰، ۱۰ / ۰، ۵۰ / ۰، ۱ / ۰ S -1 تحــت آزمــایش کشــش قــرار گر فــت . ســپس ســطوح شکســت بوســیله میکروسکوپ الکترونی روبشی ) ) SEM بررسی شد . نتایج آزمایشات نشان داد که با افزایش نرخ کرنش در دمای محیط تعـداد فرورفتگیهـای عمیـق و بـزرگ کاهش یافته و از نرمی سطح شکست کاسته شده و به تردی آن افزوده گردیده اسـت . همچنـین مشـخص شد که مکانیزم حاکم بر شکست در این فولاد، رشد وتجمع حفرات می باشد

کلیدواژه ها:

فولاد St 52 ، میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) ، نرخ کرنش ، مکانیزم تغییر شکل

نویسندگان

ایمان فرح بخش

دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی امیرکبیر – دانشکده مهندسی معد

سید عبدالکریم سجادی

استادیار دانشگاه فردوسی مشهد – دانشکده فنی و مهندسی - گروه مهندسی مو

سید مجتبی زبرجد

استادیار دانشگاه فردوسی مشهد – دانشکده فنی و مهندسی - گروه مهندسی مو