بررسی عملیات پوشش دهی DRI با دولومیت و غبار کوره قوس به منظور مقاوم سازی در مقابل اکسیداسیون مجدد

سال انتشار: 1384
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 2,344

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CIMS09_115

تاریخ نمایه سازی: 17 آذر 1385

چکیده مقاله:

با اعمال پوشش بررو ی سطح آهن اسفنج ی م ی تـوان از اکس یداسـ یون مجـدد آن جلـوگ یری نمـود . درایـ ن پــژوهش پوشــش دهــی آهــن اســفنجی بــا پودرهــای دولومیــت و غبــار کــوره قــوس مــورد بررســی قــرار گرفت . جهت انجام عمل یات پوشش ده ی , گندلـه هـا ی تـازه آهـن اسـفنج ی بـه همـراه مخلـوط پودرهـا ی دولومیت و غبار کوره قوس به داخل استوانه دوار شارژ م ی شوند . زمان به ینه جهت عمل یات پوشـش دهـ ی ۵ دق یقه تع یین گرد ید . مشاهده شد افزا یش زمان عمل یات پوشش دهـ ی تـاث یری بـر ضـخامت پوشـش ا یجـاد شده ندارد . بهترین نسبت جهت مخلوط کرد ن پودرها ی پوشش دهنده بـه صـورت 50 درصـد وزنـ ی پـودر دولومیت و ۰۵ درصد وزن ی غبار کوره قوس م ی باشد . پوشش ایجاد شـده توسـط م یکروسـکپ الکترونـ ی مورد آزما یش قرار گرفت . نتایج آزمایشات نشان می دهد مواد پوشش تا عمق 250 میکرومتـر از سـطح بـه درون خلل و فرج آهن اسفنجی نفوذ کرده است که این امـر باعـث محافظـت بسـیار مناسـب آن در برابـر اکسیداسیون مجدد می گردد

نویسندگان

فرید نعیمی

کارشناس ارشد متالورژی هسته تحقیقاتی متالورژی استخراجی دانشگاه صنعت

علی سعیدی

استاد هسته تحقیقاتی متالورژی استخراجی دانشگاه صنعتی اصفهان